Stanowiska IDM

Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie zmiany ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zmieniającej m.in. ustawę kodeks cywilny

W grudniu został skierowany do konsultacji publicznych nowy projekt „ustawy antylichwiarskiej”, który nowelizuje m.in. kodeks cywilny. Mimo, iż Izba nie została uwzględniona w procesie ww. konsultacji w jej ocenie nowe przepisy k.c. mogą mieć niekorzystny wpływ na wszystkich uczestników rynku finansowego gdyż m.in. ustalają generalny limit na wysokość sumy zabezpieczenia roszczeń związanych z udzieleniem świadczenia pieniężnego (np. emisji obligacji), która zgodnie z brzmieniem projektowanego art. 3871 par. 3 nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej wartości udzielonego świadczenia pieniężnego powiększonej o odsetki maksymalne obliczone od kwoty udzielonego świadczenia za okres, na jaki świadczenie udzielono, wydłużony o 6 miesięcy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Mając na uwadze powyższe w drugiej połowie grudnia Izba skierowała pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o włączenie Izby w proces konsultacji publicznych. Jednocześnie zgłosiła postulat konieczności wyłączenia obligacji korporacyjnych spod reżimu projektowanych zmian w ustawie kodeks cywilny, zawarty w przekazanym do MS stanowisku Izby.

Jako uzasadnienie ww. postulatu IDM wskazała m.in., iż:

 • zgodnie z uzasadnieniem do projektowanej ustawy jej celem jest ochrona osób fizycznych zawierających umowy o świadczenie pieniężne niepozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nie działalnością przed nadmiernymi pozaodsetkowymi kosztami finansowania. W ocenie Izby należałoby zatem uznać, iż celem ustawodawcy nie było wprowadzenie jakichkolwiek ograniczeń w stosunkach profesjonalnych (emitenci);
 • przyjęcie literalnej wykładni przepisu (tj. stosowanie zarówno do osób fizycznych jak i profesjonalnych podmiotów np. emitentów obligacji) będzie w ocenie IDM rodzić ogromne niekorzystne konsekwencje dla całego krajowego rynku finansowego oraz bezpośrednio podważy możliwość rynkowego kształtowania stosunków prawnych, a także pewność obrotu gospodarczego pomiędzy podmiotami profesjonalnymi;
 • brak jest wzajemnej relacji pomiędzy ustawą zmieniającą, a ustawą o obligacjach – relacja ta jest niedookreślona i może powodować liczne wątpliwości interpretacyjne przy stosowaniu obu aktów prawnych;
 • ograniczenie sumy zabezpieczenia roszczeń będzie miało w ocenie IDM katastrofalny wpływ na cały rynek finansowania dłużnego, w tym na rynek obligacji.

PDF Pobierz: Stanowisko Izby Domów Maklerskich w sprawie zmiany ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zmieniającej m.in. ustawę kodeks cywilny

 

Członkowie Izby

 •  Trigon DM 1

 •  Ipopema Securities

 • TMS

 • mbank

 • BM Santander alternatywne

 • alior bank

 • BM Pekao

 • bdm

 • bos bank

 • bank bps

 • citi handlowy

 • BM PKO BP male

 • BNPP Biuro Maklerskie Final

 • Erste

 • BM ING

 • milenium

 • noble

 • xtb

 • Haitong

Instytucje współpracujące

 • logo SII

 • psik

 • BondSpot nowe

 • TGE

 • GPW

 • igte

 • IRGIT3

 • Logo KDPW

 • knf

 • seg

 • ZMID nowe