O Izbie

Izba Domów Maklerskich jest organizacją samorządową reprezentującą podmioty prowadzące działalność maklerską w Polsce.

IDM powstała w dniu 28 czerwca 1996 r. w ślad za uchwałami V Zjazdu Zespołu Domów Maklerskich przy Związku Banków Polskich o przekształceniu w izbę gospodarczą ZDM ZBP, dotychczasowej organizacji przedsiębiorstw maklerskich. Izba Domów Maklerskich została wpisana do Rejestru Izb Gospodarczych 29 listopada 1996r.

Izba Domów Maklerskich funkcjonuje w oparciu o:

  1. Ustawę o obrocie instrumentami finansowymi,
  2. Ustawę o izbach gospodarczych z 30 maja 1989r.,
  3. Statut Izby Domów Maklerskich

Do podstawowych celów Izby należy między innymi:

  • stwarzanie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorstw maklerskich,
  • zapewnianie wpływu domom maklerskim, które są podstawowymi uczestnikami rynku kapitałowego, na kształtowanie tego rynku,
  • ochrona uczestników obrotu papierami wartościowymi poprzez stwarzanie zasad dobrej praktyki przedsiębiorstw maklerskich,
  • współpraca z administracją państwową i instytucjami rynku kapitałowego w oparciu i doskonaleniu regulacji dotyczących rynku kapitałowego.

Pobierz: Folder informacyjny o Izbie