Konferencje

O Konferencji    Program    Prelegenci    Partnerzy    Kontakt 1

 

Budzinski Boguslaw

 

 

Bogusław Budziński

Kierownik Zespołu Nadzoru Regulacyjnego, Departament Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

Z Urzędem KNF związany od 2007 r. W latach 2007-2011 był Dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej UKNF oraz współprzewodniczącym Grupy Screeningowej i zastępcą przewodniczącego Komitetu ds. Wymiany Informacji i Postępowań Nadzorczych w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO). Brał udział z ramienia KNF w pracach Komitetu Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Jest członkiem Stałego Komitetu ds. Ochrony Inwestorów i Pośredników w ESMA.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2011 r. ukończył studia menedżerskie Executive MBA organizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej we współpracy z London Business School. Jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (promocja Władysław Grabski) oraz studiów podyplomowych na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie zakładem ubezpieczeń.

Dzięgielewski Marcin    

Marcin Dzięgielewski

Kierownik Zespołu ds. Opodatkowania  Działalności Zagranicznej Grupy PZU

 

Ukończył studia wyższe na kierunku usługi finansowe, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na WAT w Warszawie i prawa podatkowego na SGH. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2.

 

Odbył szereg szkoleń z zakresu zarządzania, audytu wewnętrznego i kontroli, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem oraz regulacji zakresu prawa podatkowego.

 

Praca zawodowa

Od 2006 r. do 2012 r. pracował jako audytor wewnętrzny w PZU SA i PZU Życie SA specjalizując się w audytach działalności pozaubezpieczeniowej. Od 2012 roku Szef zespołu ds. opodatkowania działalności zagranicznej Grupy PZU. Odpowiedzialny za wdrożenie umowy międzyrządowej FATCA, przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS) w Grupie PZU oraz zasad w zakresie dokumentacji cen transferowych do transakcji z podmiotami powiązanymi z PZU.

 

Działalność społeczna

Członek Grupy roboczej w Związku Banków Polskich (ZBP) wdrażającej przepisy ustawy FATCA i CRS. Od 2007 r. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Od 2015 r. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w IIA Polska; od 2012 r. Członek Komisji Podatkowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU) oraz Reprezentant Komisji Podatkowej w Insurance Europe działającej przy Komisji Europejskiej w Brukseli. 

 

Jeziolowicz Norbert

 

 

Norbert Jeziolowicz
Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, Związek Banków Polskich

Reprezentuje także polski sektor bankowy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej, która rzesza organizacje bankowe z 32 krajów oraz reprezentuje ok. 4.500 banków komercyjnych. W ramach Federacji bierze dział w Komitetu ds. Bankowości Detalicznej w ramach którego pełni także funkcję Przewodniczącego Grupy roboczej ds. kredytu hipotecznego.

Jest członkiem kilku grup roboczych działających w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów.

Od maja 2013 pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A., a od czerwca 2013 roku kieruje także pracami Komitetu do Spraw Ryzyka KDPW_CCP SA.

W latach 2013-2018 był  członkiem Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, a od lutego 2018 roku wchodzi w skład Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark SA.

 

 

Kurowski Marcin

 

 

Marcin Kurowski

Dyrektor Operacyjny, Ipopema Securities S.A.

 

Marcin Kurowski posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. Od początku kariery związany z IPOPEMA Securities i Grupą IPOPEMA - początkowo w ramach doradztwa w obszarze przygotowania i egzekucji transakcji kapitałowych, a od 2010 r. pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego w IPOPEMA Securities. Odpowiedzialny m.in. za bieżące funkcjonowanie Spółki w reżimie regulacyjnym (w Polsce i na rynkach zagranicznych), jak również za współpracę z pozostałymi instytucjami i uczestnikami rynku. Pełnił lub pełni funkcje zarządcze w kilku spółkach z Grupy IPOPEMA.

 

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i bankowość. Studiował także na Uniwersytecie im. Johannesa Gutenberga w Moguncji.

 

 

 Majcher Juditha   Juditha Majcher

Starszy Prawnik w kancelarii prawnej Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

 

Jest ekspertem z zakresu prawa rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii regulacyjnych oraz bieżącej obsługi prawnej banków, firm inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń.

 

Jej doświadczenie regulacyjne obejmuje wdrażanie w instytucjach finansowych m.in. takich regulacji, jak: MIFID 2, MIFIR, MAR, IDD, RODO, BMR. Prowadziła postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu praktycznych procedur i rozwiązań prawnych, które pozytywnie wpływają na działalność biznesową instytucji finansowych przy jednoczesnym pozostawaniu przez w zgodności ze zmieniającą się rzeczywistością prawną.

 

Przez lata pracy nabyła obszerną praktykę i doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku finansowym. Ponadto specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym ze szczególnym uwzględnieniem obrotu instrumentami finansowymi. Uczestniczyła w grupie roboczej ZBP dedykowanej trwałemu nośnikowi, oraz brała udział w grupie ds. implementacji MIFID 2.

 

Redaktor naczelna i autorka bloga poświęconego prawu rynków finansowych i kwestiom regulacyjnym „LEGAL INSIDER” – www.legalinsider.pl. Autorka artykułów z zakresu prawa bankowego, ubezpieczeniowego i handlowego.

 

Ukończyła studia podyplomowe Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw (praca dyplomowa: „Strategie rozwoju przedsiębiorstw poprzez transakcje przejęć”) oraz Prawa Rynku Kapitałowego na UW oraz studia podyplomowe Prawa Rynku Kapitałowego na UW (praca dyplomowa: „Obligacje jako forma finansowania spółek kapitałowych”). Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa w EWSPA (praca magisterska napisana: „Przedsiębiorstwo jako wkład niepieniężny do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”).

 Mrowiec Zbigniew   Zbigniew Mrowiec

Partner w kancelarii prawnej Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

 

Współtwórca regulacji rynku kapitałowego. Członek pierwszego zespołu urzędu Komisji Papierów Wartościowych. Jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004 –2005) prowadził prace nad nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która miała na celu usprawnienie nadzoru oraz liberalizację i zwiększenie przejrzystości rynku.

 

Współautor m.in.: ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obligacjach z 1995 r. oraz pakietu trzech ustaw oraz aktów wykonawczych regulujących obecnie polski rynek kapitałowy.

 

Posiada niemalże trzydziestoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego, jak i bieżącej obsługi prawnej. Dysponuje bogatym doświadczeniem w dziedzinie rynków kapitałowych, w tym złożonych transakcji o dużym stopniu innowacyjności. Pionier polskiego rynku giełdowego, doradzał przy pierwszym przejęciu spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), pierwszym wrogim przejęciu, pierwszym wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego, jak również pierwszym równoległym notowaniu papierów wartościowych emitenta zagranicznego na GPW. Posiada również rozległą wiedzę na temat regulacyjnych aspektów obrotu papierami wartościowymi.

 

Specjalizuje się w transakcjach na rynkach kapitałowych, w tym nabyciach spółek publicznych, strukturyzacjach pierwszych ofert publicznych oraz emisjach dłużnych i udziałowych papierów wartościowych na rynku polskim i zagranicznym.

Olszewski Radoslaw

 

Radosław Olszewski

Prezes Zarządu, Dom Maklerski BOŚ S.A.

 

Radosław Olszewski związany jest z rynkiem kapitałowym od początku jego powstania, a od 1992 r. wpisany jest na listę maklerów papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczynał w Biurze Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju. Był współzałożycielem Domu Maklerskiego BOŚ, a od 1996 pełni funkcję prezesa Zarządu. Radosław Olszewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów menedżerskich a także podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej. Radosław Olszewski był wieloletnim członkiem Zarządu i Rady Izby Domów Maklerskich, a obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady IDM.

 Rybiec Marek

 

 

Marek Rybiec
Prezes Zarządu, iWealth Management

Jest absolwentem Wydziału Nauk Geograficznych i  Geologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Inwestycji Kapitałowych, Zarządzania i Marketingu oraz Rynku Funduszy Inwestycyjnych. W październiku 2013r. ukończył studia menedżerskie Executive MBA zorganizowane przy udziale Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Erasmus University.

Na rynku kapitałowym pracuje od 1996 r. W latach 2012-2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Skarbiec TFI S.A. oraz Skarbiec Holding S.A (spółka notowana na GPW).

W okresie 2007-2012 pełnił m.in. funkcję członka zarządu BRE Wealth Management SA, członka zarządu i później Wiceprezesa w Domu Inwestycyjnym Xelion (wcześniej Xelion Doradcy Finansowi).

Członek Rady Fundacji EFPA Polska – Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego (www.efpa.pl) oraz założyciel i przewodniczący Rady Funduszu Podwójne Wyzwanie.  Fundusz Podwójne Wyzwanie jest funduszem typu venture philanthropy, który powstał przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Misją funduszu jest ratowanie i wspieranie ważnych inicjatyw społecznych w dążeniu do samodzielności i trwałości. Pierwszym projektem jest wsparcie Fundacji Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa w Warszawie (www.podwojnewyzwanie.com).

Maratończyk i ultramaratończyk.

Urbanska Elzbieta

 

 

Elżbieta Urbańska

Członek Zarządu, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

 

Absolwentka Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów w dziedzinie rachunkowości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania ryzykiem, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, podatków.

 

Z DM BOŚ S.A. związana od roku 1999 jako Główny Księgowy, a następnie od roku 2001 również jako Członek Zarządu.

 

 

 

Wikaliński Jarosław  

Jarosław Wikaliński

Prezes Zarządu, IPOPEMA TFI S.A.

 

Magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Handlu Wewnętrznego, a także studiów podyplomowych Bankowości i Finansów na kierunku Bankowość Inwestycyjna, organizowanych przez Gdańską Akademię Bankową, Uniwersytet Gdański oraz Guildhall University w Londynie.

 

Karierę zawodową rozpoczął 1994 roku w Inwestycyjnym Domu Maklerskim PBI S.A. Od lipca 1996 roku związany z PBR S.A., gdzie był odpowiedzialny za projekty inwestycji bezpośrednich Banku oraz private placement. Od lipca 1998 roku współpracował z BRE BANK S.A., gdzie, jako Główny Specjalista w Departamencie Inwestycji Finansowych, odpowiadał za projekty strategiczne Banku w obszarze rynku kapitałowego, zaangażowania kapitałowego Banku oraz restrukturyzacji aktywów posiadanych przez Bank. W latach 2002-2006 związany z PZU Życie S.A. oraz PZU Asset Management S.A. Początkowo jako Zastępca Dyrektora, a później jako Dyrektor Biura Inwestycji Finansowych PZU Życie S.A. odpowiadał za jeden z największych na polskim rynku kapitałowym portfel spółek publicznych oraz największy na polskim rynku portfel instrumentów dłużnych. Od 2005 roku Dyrektor Biura Rynku Publicznego PZU Asset Management S.A., odpowiedzialny za portfele akcyjne klientów PZU AM S.A.

 

Od 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu IPOPEMA TFI S.A. W latach 2011 – 2015 zajmował jednocześnie stanowisko Prezesa Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A.

 

Zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek publicznych: NFI Fortuna S.A., PEMUG S.A., Szeptel S.A., Drugi NFI S.A., Sterprojekt S.A., Unimil S.A., Armatura Kraków S.A. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MDI Energia S.A. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Inovo Sp. z o.o.