Konferencje

O Konferencji   Program   Rejestracja   Prelegenci   Partnerzy   Kontakt 1

 

PRELEGENCI

Konferencja Compliance Izby Domów Maklerskich

„Bieżące problemy instytucji finansowych związane z nowymi regulacjami”

26 – 27 listopada 2020 r.

 

chmiuk    dr Marcin Chomiuk

Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego, JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. k.

Ekspert w zakresie prawa spółek, transakcji handlowych oraz doradztwa kontraktowego w projektach inwestycyjnych. Specjalizuje się także w prawie kontraktów w sektorze przemysłowym, w tym dla branży motoryzacyjnej.

W swojej dotychczasowej karierze prowadził szereg restrukturyzacji korporacyjnych przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarki. Doradzał także przy formowaniu złożonych przedsięwzięć Joint Venture. Prowadzi doradztwo kontraktowe związane z realizacją kompleksowych inwestycji infrastrukturalnych. Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych w wydawnictwie BECK. Członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego wydawnictwa C.H. BECK.

     
 Izdebski Pawe 1   dr Paweł Izdebski

Starszy Prawnik, Radca Prawny, Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

Paweł Izdebski od 2012 roku nieprzerwanie związany jest z rynkiem finansowym. Doświadczenie zdobywał m.in. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, banku, towarzystwie funduszy inwestycyjnych oraz w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych oraz funduszy inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów świadczących usługi na rynku kapitałowym, jak również spółek publicznych.

Paweł w ramach bieżącej praktyki zawodowej zajmuje się m.in. reprezentacją funduszy inwestycyjnych  w postępowaniach przed organami administracji publicznej, a także w organach korporacyjnych spółek portfelowych. Świadczy też usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa prawnego na rzecz uczestników struktur kapitałowych zarządzanych przez TFI, a także doradztwa transakcyjno-regulacyjnego świadczonego na rzecz funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz domów maklerskich.

Dodatkowo, w ramach dotychczasowej praktyki zawodowej Paweł zajmował się doradztwem prawnym na rzecz spółek publicznych w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, doradztwem przy różnego rodzaju transakcjach związanych z pozyskaniem finansowania equity oraz dłużnego, poprzez emisję instrumentów finansowych w ramach transakcji publicznych lub prywatnych, doradztwem przy przeprowadzaniu transakcji zbycia lub nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, w tym obsłudze wezwań na sprzedaż akcji, a także doradztwem przy przeprowadzaniu procesów delistingu oraz zniesienia dematerializacji akcji.

     
 Kopec Aleksandra1   Aleksandra Kopeć

Prawnik, SADKOWSKI I WSPÓLNICY Sp. k.

Realizuje zadania z związane z obrotem instrumentami finansowymi, emisją papierów wartościowych oraz obsługą prawną towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich. Posiada rozległą wiedzę w obszarze walut kryptograficznych. Do zakresu jej szczególnych zainteresowań zawodowych należą prawne aspekty wykorzystywania nowych technologii na rynku finansowym (blockchain, DLT, AI & ML) oraz alternatywne metody pozuskiwania kapitału (Initial Coin Offering i crowdfunding). Zajmuje się też obszarem compliance oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/ CFT). W swojej praktyce zawodowej doradza również start-upom oraz podmiotom z branży innowacyjnych technologii.

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie przygotowuje rozprawę pt. “Crowdfunding udziałowy w Polsce Prelegentka konferencji naukowych i webinariów związanych z prawem technologii blockchain oraz branży FinTech, autorka licznych artykułów z tego zakresu.

Prowadzi portal www.finlegaltech.pl

Specjalizacje:

 • fintech,
 • blockchain, waluty kryptograficzne.
     
 Lackoroski Bogusaw 1   dr hab. Bogusław Lackoroński

Radca Prawny, Of Counsel, JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. k.

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie administracyjnym.

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, adiunkt w Zakładzie Prawa i Instytucji Międzynarodowych, na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (UW). Autor ponad 70 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego (części ogólnej, prawa rzeczowego i prawa zobowiązań) oraz prawa publicznego. Publikacje z zakresu prawa cywilnego dotyczą problematyki odpowiedzialności za tzw. szkody pośrednie, klauzuli rebus sic stantibus, zobowiązań wyrażonych w walutach obcych oraz umowy o roboty budowlane. Współautor komentarza do kodeksu cywilnego pod red. Konrada Osajdy oraz komentarza do ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

     
Majcher Juditha1  

Juditha Majcher
Legal Insider Juditha Majcher

Juditha Majcher – jest ekspertem z zakresu prawa rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii regulacyjnych, w tym compliance oraz transakcji na rynku finansowych. Prowadzi własną działalność LEGAL INSIDER w ramach, której współpracuje z instytucjami finansowymi oraz kancelariami polskimi jak i międzynarodowymi. Jej doświadczenie regulacyjne obejmuje skuteczne wdrożenie regulacji m.in. BMR, MIFID II, MIFIR, EMIR, MAR, RODO, BMR. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych i uczestników rynku finansowego.

     
Matusiak Wekiera Anna1  

Anna Matusiak-Wekiera

Radca Prawny, Head of Data Protection Compliance Practice, JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. k.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Doradza w zakresie zgodności procesów biznesowych z przepisami ochrony danych osobowych, wdrożeń przepisów RODO, audytów powdrożeniowych, jak również wykonuje funkcję inspektora ochrony danych (IOD). Od kilku lat świadczy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz spółek kapitałowych oraz innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, także pełniąc w tych organizacjach rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a obecnie funkcję inspektora ochrony danych (IOD).

Jest członkiem Komitetu ds. Ochrony danych osobowych przy KIG oraz była członkiem Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018. Wykładowca zagadnień prawnych na uczelni wyższej oraz autorka publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”.

Posiada uprawnienia certyfikowanego audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.

     
Mrowiec Zbigniew 1  

Zbigniew Mrowiec
Partner, Radca Prawny, Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

Zbigniew Mrowiec posiada prawie trzydziestoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego, jak i bieżącej obsługi prawnej. Dysponuje bogatym doświadczeniem w dziedzinie rynków kapitałowych, w tym złożonych transakcji o dużym stopniu innowacyjności. Posiada również rozległą wiedzę na temat regulacyjnych aspektów obrotu papierami wartościowymi.

Specjalizuje się w transakcjach na rynkach kapitałowych, w tym w nabyciach spółek publicznych, strukturyzacjach pierwszych ofert publicznych oraz emisjach dłużnych i udziałowych papierów wartościowych na rynku polskim i zagranicznym.

Pionier w dziedzinie transakcji giełdowych. Doradzał przy wielu precedensowych transakcjach w Polsce w tym przy:

 • pierwszym przejęciu spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • pierwszym wrogim przejęciu;
 • pierwszym wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego;
 • pierwszym równoległym notowaniu papierów wartościowych emitenta zagranicznego na GPW;
 • czwartej na terenie UE emisji, przy której właściwa dla spółki władza prospektowa (cypryjska SEC) przekazała uprawnienia do zatwierdzenia prospektu emisyjnego organowi nadzoru właściwemu ze względu na miejsce oferty publicznej i giełdę prowadzącą obrót akcjami tej spółki (polski KNF).

Doradzał emitentom lub bankom inwestycyjnym w związku z największymi lub najbardziej rozpoznawalnymi ofertami akcji w Polsce.

Współtwórca regulacji rynku kapitałowego. Członek pierwszego zespołu urzędu Komisji Papierów Wartościowych. Jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004 –2005) prowadził prace nad nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która miała na celu usprawnienie nadzoru oraz liberalizację i zwiększenie przejrzystości rynku.

Jest współautorem:

 • ustawy o funduszach inwestycyjnych;
 • ustawy o obligacjach;
 • pakietu trzech ustaw oraz aktów wykonawczych, regulujących obecnie polski rynek kapitałowy
     
Wojciechowski Rafal1  

Rafał Wojciechowski
Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, SADKOWSKI I WSPÓLNICY Sp. k.

Posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie compliance, budowy struktur inwestycyjnych oraz obsługi korporacyjnej i biznesowej instytucji finansowych oraz spółek publicznych, udokumentowaną kilkuletnim doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskiego, a także radach nadzorczych.

W ramach swojego doświadczenia reprezentował instytucje finansowe w sporach sądowych, w szczególności dotyczących instrumentów pochodnych oraz prawidłowości wykonywania obowiązku wobec klientów takich instytucji. W zakresie prawa karnego specjalizuje się w tzw. white collar crimes and prawnokarną kwalifikacją nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji finansowych i członków jej organów. Szerokie doświadczenie w ramach obsługi instytucji finansowych powoduje, że jest jednym z niewielu specjalistów Polsce, posiadających praktyczną wiedzę z zakresu postępowań administracyjnych, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego. Sporządzane przez niego opinie prawne są niejednokrotnie podstawą schematów prawno-finansowych, które pozwalają realizować cele biznesowe instytucji w skomplikowanym i zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym.

Wszechstronne umiejętności i doświadczenie łączy z zarządzaniem zespołem specjalistów w ramach Departamentu Prawa Rynku Kapitałowego, którzy komplementarnie tworzą jeden z najlepszych zespołów specjalistów z dziedziny obsługi instytucji finansowych i spółek publicznych w Polsce.

Specjalizacje:

 • procesy sądowe na rynku kapitałowym;
 • white collar crimes;
 • prawo funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych;
 • financial regulations;
 • fintech;
 • M&A;
 • publiczny obrót instrumentami finansowymi;
 • obsługa procesów emisji instrumentów finansowych;
 • OTC, forex;
 • blockchain, waluty kryptograficzne

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista z zakresu prawa rynku kapitałowego, w szczególności funduszy inwestycyjnych i struktur prawno-finansowych

     
Zelek Piotr1  

Piotr Żelek
Radca Prawny, SADKOWSKI I WSPÓLNICY Sp. k.

Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z wdrażaniem i stosowaniem regulacji unijnych w działalności podmiotów rynku kapitałowego (m. in. UCITS V, ZAFI, AML IV, Dyrektywa Prospektowa, MAR, MiFID II/MIFIR, PRIIP), a także w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Zajmuje się obsługą prawną oraz doradztwem prawnym m. in. na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, spółek publicznych, oraz zagranicznych firm inwestycyjnych.

Posiada doświadczenie związane z praktycznym stosowaniem przepisów dotyczących towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi m. in. w obszarze regulacji wewnętrznych, compliance, outsourcingu, umów z usługodawcami. Brał udział w tworzeniu oraz modyfikacji statutów licznych funduszy inwestycyjnych, w tym publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz funduszy dedykowanych (np. funduszy pożyczkowych).

Uczestniczył w prowadzonych przez kancelarię postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, m. in. w postępowaniu rejestracyjnym (o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo oraz o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), w postępowaniu o zgodę na zawarcie umowy o zarządzanie portfelem funduszu.

Współuczestniczył również w prowadzonych u klientów kancelarii przeglądach prawnych, w tym analizach luk, w celu dostosowania działalności oraz regulacji tych podmiotów do obowiązujących albo wdrażanych przepisów prawa.

Doświadczenie w zakresie prawa funduszy inwestycyjnych zdobywał również jako prawnik wewnętrzny w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, gdzie prowadził kompleksową obsługę prawną towarzystwa oraz zarządzanych przez nie funduszy, w tym m. in. uczestniczył w negocjowaniu i modyfikacji umów z depozytariuszami, dystrybutorami oraz subdepozytariuszami, prowadził postępowanie notyfikacyjne przed Komisją dotyczące zamiaru nabycia akcji towarzystwa. Koordynował i brał udział w pracach związanym z dostosowaniem działalności towarzystwa, w tym jego regulacji wewnętrznych oraz dokumentacji do wymogów wynikających z krajowej implementacji dyrektywy ZAFI.

Oprócz tego doświadczenie zdobywał w uznanych krajowych i międzynarodowych kancelariach prawniczych specjalizujących się w kompleksowej obsłudze prawnej klientów korporacyjnych, w tym podmiotów rynku kapitałowego, a także w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (ob. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej) zajmującej się ochroną praw i interesów Skarbu Państwa.

Specjalizacje:

 • prawo funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych;
 • reprezentowanie instytucji finansowych w postępowaniach administracyjnych;
 • wprowadzanie zagranicznych instytucji finansowych na polski rynek;
 • financial regulations;
 • publiczny obrót instrumentami finansowymi;
 • OTC, forex.

Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wyróżnieniem. Ukończył również Centrum Prawa Amerykańskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.