Konferencje

Uprawnieni do udziału w Mistrzostwach Polski RK

logo idm

XIV KONFERENCJA PROGRAMOWA IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

7-9 marca 2014 roku, Bukowina Tatrzańska

„JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO”UPRAWNIENI DO STARTU W PIERWSZYCH MISTRZOSTWACH RYNKU KAPITAŁOWEGO W SLALOMIE GIGANCIE:

Do startu w Slalomie uprawnione są osoby, które spełniają jedno z następujących kryteriów:

1. Zostały zarejestrowane jako uczestnicy XIV Konferencji Programowej Izby Domów Maklerskich 2014;

2. Pozostają w stosunku pracy z co najmniej jednym z następujących podmiotów rynku kapitałowego:

  • firmy inwestycyjne: domy maklerskie, biura maklerskie banku prowadzącego działalność maklerską i towarowe domy maklerskie,
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
  • powszechne towarzystwa emerytalne,
  • giełdy i instytucje rozliczeniowe: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Towarowa Giełda Energii S.A., BondSpot S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., KDPW_CCP S.A., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.,
  • organizacje samorządowe rynku kapitałowego: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Związek Maklerów i Doradców, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych;
  • firmy zarządzające funduszami private equity/ venture capital będące członkami zwyczajnymi Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych;

3. Wchodzą w skład statutowych organów (zarządzających lub nadzorujących) co najmniej jednego z podmiotów rynku kapitałowego spośród wskazanych w ust. 2 powyżej;

4. Pozostają w stosunku pracy z bankami, o ile są zatrudnieni w departamentach, do zadań których należy obsługa emisji rynku pierwotnego papierów wartościowych o charakterze udziałowym, w tym w zakresie gwarantowania emisji akcji; 

Warunkiem skutecznej rejestracji na zawody wyżej wskazanych osób jest:

  • podanie nazwy/firmy podmiotu, które te osoby reprezentują (w przypadku banku podanie dodatkowo także nazwy odpowiedniego departamentu), spełniające wyżej wymienione kryteria, oraz
  • dokonanie opłaty startowej tytułem prawa do wzięcia udziału w Slalomie .


O
płata powinna zostać dokonana:

  • przelewem do dnia 5 marca 2014 r. włącznie, przy czym za dokonanie przelewu  w terminie uważa się uznanie należną kwotą rachunku bankowego spółki TATRA Group Sp. z o.o. nr 26 2490 0005 0000 4520 6766 0834), albo
  • gotówką w dniu zawodów najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem Slalomu (w dniu zawodów Biuro Zawodów czynne od godziny 8.00 na stoku Harenda w Zakopanem).