Centrum Prasowe

Komunikat IDM dot. skrócenia sesji giełdowej

logo idm cala szerokosc

 

Krajowe domy i biura maklerskie za skróceniem sesji giełdowej

Krajowe domy i biura maklerskie oceniają negatywnie decyzję Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wydłużeniu sesji giełdowej – wynika z ankiety przeprowadzonej w listopadzie br. przez Izbę Domów Maklerskich. W ocenie przedstawicieli branży wydłużona sesja nie zwiększyła obrotów i nie poprawiła płynności na rynku. Fakt dostosowania godzin sesji na GPW do godzin na giełdach Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych nie zwiększył atrakcyjności parkietu w Warszawie. Negatywne efekty wydłużenia sesji – w ocenie branży maklerskiej – to znaczny wzrost kosztów dla uczestników rynku oraz ryzyka w wielu obszarach działalności.

95% brokerów negatywnie o wydłużeniu sesji

Po 2 latach od wprowadzenia nowych godzin sesji na warszawskim parkiecie krajowe domy i biura maklerskie negatywnie oceniają decyzję Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o wydłużeniu sesji. 95% ankietowanych przez Izbę Domów Maklerskich stwierdziło, że wydłużenie sesji giełdowej nie przełożyło się na rozwój rynku kapitałowego, nie wpłynęło pozytywnie na poziom generowanych obrotów oraz płynność. Przed wprowadzeniem zmian, domy maklerskie do godz. 10:30 przyjmowały od klientów ok. 35% zleceń, kolejne 15% w ostatniej godzinie handlu. Pozostałe 50% obrotu rozkładało się na środek sesji. Po wydłużeniu sesji struktura ta nie uległa zmianie. W dalszym ciągu 50% handlu przypada na początek i koniec sesji. W związku z powyższym środek sesji rozciągnął się w czasie bez wpływu na poprawę efektywności i płynności. Fakt dostosowania godzin sesji na GPW w Warszawie do godzin sesji na giełdach Europy Zachodniej czy USA nie wpłynął na poprawę atrakcyjności polskiego rynku. Zgodnie ze statystykami prezentowanymi przez GPW udział inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych i zagranicznych w I półroczu 2011 i 2012 roku jest na podobnym poziomie.

Udział % inwestorów w obrotach na GPW w I półroczu 2011 i 2012 roku

Legenda:
akcje RG – akcje rynek główny
akcje NC – akcje rynek NewConnect

Inwestorzy

Instrumenty

I pół. 2011

I pół. 2012

Zagraniczni

Akcje RG

48

46

Akcje NC

3

12

Kontrakty

15

17

Opcje

27

13

Indywidualni

Akcje RG

18

19

Akcje NC

78

72

Kontrakty

47

47

Opcje

61

55

Instytucjonalni

Akcje RG

34

35

Akcje NC

19

16

Kontrakty

38

36

Opcje

12

32

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Koszty wydłużenia sesji giełdowej

Wydłużenie godzin sesji pociągnęło za sobą znaczny wzrost kosztów w domach maklerskich. Dłuższa sesja wymusiła zmiany w organizacji pracy - zwiększenie liczby etatów i wydłużanie godzin pracy, zarówno pracowników front- i back-office, w celu zapewnienia inwestorom dostępu do przebiegu całej sesji i sprawnego jej rozliczenia, a jednocześnie nie przyniosła korzyści w postaci wzrostu aktywności klientów i liczba zleceń składanych na sesję. Wydłużenie sesji giełdowej spowodowało znaczące ograniczenie bezpośrednich kontaktów maklerów z klientami, co niekorzystnie wpłynęło na relacje biuro maklerskie - klient.

Koszty działalności maklerskiej w 2011 roku wzrosły o blisko 100 mln zł r/r. W tym samym okresie zysk z działalności maklerskiej obniżył się o ok. 200 mln zł. W bieżącym roku zyski branży na koniec I półrocza wyniosły symboliczne 411 tys. zł (źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego).

Maklerzy chcą powrotu do krótszych godzin sesji

Obecnie prawie wszyscy z ankietowanych przez Izbę Domów Maklerskich uważają, że sesja giełdowa powinna zostać skrócona, tj. przywrócony wcześniejszy harmonogram sesji. 12,5% ankietowanych jako alternatywę dla dłuższej sesji proponuje uruchomienie elektronicznego handlu pozasesyjnego.

Apel o debatę na temat długości sesji 

10 października br. Rada Domów Maklerskich zwróciła się do władz Giełdy z apelem o pilne przeprowadzenie konsultacji z uczestnikami rynku i ich reprezentantami na temat optymalnego harmonogramu dnia giełdowego. W ocenie Rady od momentu wydłużenia godzin sesji na Giełdzie w Warszawie zaszły istotne okoliczności w otoczeniu rynkowym, które wpływają na bieżącą sytuację domów maklerskich i obroty na Giełdzie. Skala zmian w otoczeniu rynkowym – zdaniem środowiska domów maklerskich – uzasadnia potrzebę pilnej, wspólnej i odpowiedzialnej debaty oraz zmian w polityce Giełdy odnośnie długości sesji giełdowej. Przedłużający się spadek obrotów na Giełdzie spowodował znaczne pogorszenie kondycji biznesowej i finansowej branży domów maklerskich w Polsce, co skutkuje koniecznością zwalniania wysokokwalifikowanych kadr, także w działach związanych z bezpośrednią obsługą inwestorów i emitentów. W ocenie Rady Domów Maklerskich powyższe okoliczności wymagają zdecydowanych działań podmiotów, których działalność biznesowa jest ściśle skorelowana z poziomem obrotów giełdowych, ukierunkowanych z jednej strony na ograniczenie kosztów prowadzonej działalności, z drugiej zaś na zatrzymanie dalszego spadku obrotów i podjęcia działań na rzecz ich istotnego wzrostu. Ewentualne skrócenie godzin sesji, wpłynęłoby pozytywnie na poziom płynności na Giełdzie, bowiem obecna liczba transakcji zostałaby rozłożona na mniej godzin. Ponadto, powrót do poprzedniego harmonogramu sesji umożliwiłby zmniejszenie kosztów w domach maklerskich w wyniku likwidacji pracy na dwie zmiany, co obecnie jest konieczne bowiem sesja praktycznie trwa aż 10 godzin: od 8:00 do 17:50 (koniec transakcji pakietowych). Rada Domów Maklerskich podkreśliła gotowość do pełnej współpracy z Giełdą przy organizacji konsultacji z uczestnikami rynku kapitałowego.

Ankieta IDM: uczestniczyło 21 domów i biur maklerskich, co stanowi 64% lokalnych członków giełdy. 
W ankiecie wzięli udział członkowie Izby Domów Maklerskich oraz inne podmioty maklerskie działające w Polsce niezrzeszone w IDM.

 

Więcej informacji:
Izba Domów Maklerskich 
ul. Kopernika 17 
00-359 Warszawa 
Tel.: (22) 828 14 02 


Izba Domów Maklerskich jest największą niezależną samorządową organizacją środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce, zrzesza obecnie 25 krajowych domów i biur maklerskich. Ich łączny udział w obrotach akcjami wszystkich krajowych domów maklerskich na GPW w 2011 roku wyniósł 85%.