Centrum Prasowe

ZWZ IDM PODSUMOWAŁO KOLEJNY ROK DZIAŁALNOŚCI – WYZWANIA DLA BRANŻY DOMÓW I BIUR MAKLERSKICH W 2020 ROKU

ZWZ IDM PODSUMOWAŁO KOLEJNY ROK DZIAŁALNOŚCI -

WYZWANIA DLA BRANŻY DOMÓW I BIUR MAKLERSKICH W 2020 ROKU

URZĘDUJĄCY PREZES WALDEMAR MARKIEWICZ JEDNOGŁOŚNIE WYBRANY NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

 

18 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich. Podsumowano działalność Izby w 2019 roku oraz zdefiniowano wyzwania, które stoją przed branżą. W br. Izba planuje aktywne uczestnictwo w pracach nad wdrożeniem rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK). Walne Zgromadzenie IDM jednogłośnie wybrało, po raz czwarty z rzędu, Pana Waldemara Markiewicza na stanowisko prezesa Izby.

 

W 2019 roku IDM bardzo aktywnie uczestniczyła w dyskusjach regulacyjnych oraz wyrażała swoje stanowisko w sprawach kluczowych dla rozwoju rynku kapitałowego i branży biur i domów maklerskich. Przed nami kolejne wyzwania na 2020 rok związane z wdrażaniem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, która jest kluczowa dla budowy silnego rynku kapitałowego, a tym samym dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju.

 

KOLEJNA KADENCJA ZARZĄDU

Na kolejną trzyletnią kadencję Prezesa Zarządu IDM, Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Pana Waldemara Markiewicza. Decyzją Rady Domów Maklerskich kolejną kadencję na stanowisku Członka Zarządu IDM rozpocznie także Pan Piotr Sobków.

 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI IZBY W 2019 ROKU

W 2019 roku, Izba Domów Maklerskich, realizowała swoje statutowe działania, akie jak udział w tworzeniu otoczenia prawnego i gospodarczego korzystnego dla kumulacji i efektywnej alokacji kapitału, współpracę z administracją rządową̨ i instytucjami rynku kapitałowego w inicjowaniu, opracowywanie i doskonalenie regulacji dotyczących rynku kapitałowego. Realizując swoje zadania Izba współpracowała z organami administracji państwowej: m.in. Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi instytucjami rynku m.in. z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., organizacjami samorządowymi rynku kapitałowego.

 

W ub. roku Izba zaopiniowała ponad 20 projektów ustaw i rozporządzeń, w tym związanych z implementacją MiFID II. W ramach Izby aktywnie działało 12 Grup Roboczych, które wypracowały szereg rozwiązań dotyczących konsultowanych aktów prawnych oraz zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem firm inwestycyjnych.

 

Najważniejszymi tematami dla środowiska rynku kapitałowego były: ustalenie zasad wynagradzania za dystrybucję funduszy inwestycyjnych, obowiązek weryfikacji przez agenta emisji wprowadzony w ustawie o obrocie publicznym, nowy format Wyciągu z Karty Umowy, a także Program Wsparcia Analitycznego i Technologicznego dla członków giełdy, który został wdrożony w I pół. 2019 r. Izba przedstawiła także uwagi do projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Jednym z kluczowych tematów aktywności Izby była także wprowadzona w 2018 roku interwencja produktowa ESMA. Izba wielokrotnie wskazywała jej negatywny wpływ na konkurencyjność branży i ryzyka dla klientów. W sierpniu 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego przychyliła się do postulatów Izby i uwzględniając specyfikę polskiego rynku, wprowadziła w ramach krajowej interwencji status klienta doświadczonego, który umożliwił inwestowanie na rynku CFD przy zachowaniu ochrony właściwej klientowi detalicznemu. Jednocześnie Izba wprowadziła dla swoich Członków „Standard jednolitej weryfikacji wiedzy klienta dotyczącej rynku instrumentów CFD”. Ponadto, Izba wprowadziła „Standard IDM dot. klienta profesjonalnego w zakresie metody kalkulacji „znacznej wartości” transakcji na rynku OTC derywatów”.

 

Istotnym aspektem działalności Izby jest dbanie o wysoki poziom profesjonalizmu kadry maklerskiej. W 2019 roku Izba zorganizowała 8 szkoleń i warsztatów, w których wzięło udział ponad 360 osób, w ramach szkoleń stacjonarnych. Tematami szkoleń były m.in.: obowiązki i zasady działania agenta emisji obligacji, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w domach i burach maklerskich, oferowanie, zachęty, czy nowe zasady dokonywania ofert publicznych.

 

WYZWANIA DLA BRANŻY MAKLERSKIEJ W 2020-2021 ROKU

W br. Izba uczestniczy w pracach Grupy Roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego do spraw wdrożenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego pod kierownictwem Antoniego Repy, pełnomocnika Ministra Finansów. Celem IDM jest wypracowanie rozwiązań dobrych dla przyszłości krajowej branży domów i biur maklerskich, które są kluczowe dla zwiększania produktywności i innowacyjności polskiej gospodarki.