Centrum Prasowe

LIST PREZESA ZARZĄDU
IZBY DOMÓW MAKLERSKICH
NA
WALNE ZGROMADZENIE IZBY DOMÓW MAKLERSKICH
24 CZERWCA 2021 r.

W 2020 roku Izba Domów Maklerskich realizowała swoje statutowe działania m.in. poprzez udział w tworzeniu otoczenia prawnego i gospodarczego korzystnego dla kumulacji i efektywnej alokacji kapitału, prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, wyrażanie publicznych opinii na tematy kluczowe dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce oraz poprzez dbanie o dobre warunki rozwoju biur i domów maklerskich w Polsce.

Realizując swoje zadania Izba współpracowała z organami administracji państwowej: przede wszystkim z Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi instytucjami rynku m.in. z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz organizacjami samorządowymi rynku kapitałowego.

W ub. roku Izba uczestniczyła w procesie ponad 20 zmian regulacji prawnych przedstawionych w ramach konsultacji rządowych. Najważniejsze z nich to: nowelizacja ustawy o obligacjach, rozporządzenia ws. wezwań, projekt rozporządzenia MF w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu, język KID, pożyczki papierów wartościowych.

Izba była również uczestnikiem wspólnego apelu środowiska rynku kapitałowego dot. projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany. Pierwotny projekt eliminował ze składu rad nadzorczych spółek prowadzących rynek regulowany m.in. emitentów czy przedstawicieli domów i biur maklerskich, którzy jako główni klienci spółek grupy GPW oraz beneficjenci jej działalności, mają interes w jej jak najlepszym rozwoju w interesie całego krajowego rynku kapitałowego.

W ramach Izby aktywnie działało 9 Grup Roboczych, w tym między innymi: Grupa ds. bieżących problemów regulacyjnych firm inwestycyjnych – bieżący kontakt z Komisją Nadzoru Finansowego oraz z Ministerstwem Finansów celem wypracowania optymalnych rozwiązań do aktów prawa krajowego; Grupa ds. tzw. jednolitej licencji bankowej – wypracowanie proponowanego przez nasze środowisko modelu działalności biur maklerskich w ramach banków; Grupa ds. CFD OTC - współpraca z UKNF w celu skalibrowania krajowej interwencji produktowej; Grupa ds. zmiany modelu postępowania w przypadku przeprowadzania wezwań na akcje publiczne i skupów akcji; Grupa ds. współpracy z KDPW i KDPW CCP oraz z Zespołem doradczym KDPW – opiniowanie zmian regulaminów Krajowego Depozytu; Grupa ds. CRS/ FATCA – wypracowanie wspólnych standardów z ZBP, PIU i IZFiA, wspólna grupa robocza ze Związkiem Banków Polskich ws. opracowania „Dobrych praktyk prezentacji informacji dla klientów”.

Grupy wypracowały szereg rozwiązań dotyczących konsultowanych aktów prawnych oraz zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem firm inwestycyjnych. Wśród nich są takie rozwiązania jak wzór umowy o świadczenie przez firmę inwestycyjną usługi agenta emisji, aktualizacja testu wiedzy dla inwestora doświadczonego, umożliwienie publikowania KID-ów w języku angielskim dla polskich klientów detalicznych.

W ramach współpracy z instytucjami rynku kapitałowego Izba prowadziła szereg konsultacji. Członkowie IDM, za pośrednictwem Izby uczestniczyli w rozmowach z UKNF dot. projektowanych regulacji w tym: w konsultacjach projektu stanowiska UKNF w sprawie świadczenia usługi robo-doradztwa; stanowiska Urzędu w zakresie wybranych zagadnień z zakresu nadzorowania działalności agentów firmy inwestycyjnej przez firmy inwestycyjne; stanowiska UKNF dot. przetwarzania danych w chmurze. W ramach współpracy z Ministerstwem Finansów omawiane były m.in. następujące tematy: model opłaty za dystrybucję funduszy inwestycyjnych; jednolita licencja bankowa; język KID; realizacja Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

W 2020 roku Izba współpracowała KDPW m.in. przy następujących zagadnieniach: zmiany regulaminu KDPW w związku z wprowadzeniem instytucji agenta emisji; zmiany w Regulaminie KDPW i KDPW CCP w ramach dostosowania do dyrektywy SRD2 i rozporządzenia CSDR.

Izba Domów Maklerskich zwróciła się także do Giełdy z pakietem postulatów dotyczących aktywizacji klientów detalicznych, w tym m.in. z wnioskiem o rozszerzenie prowadzonych przez Giełdę Programów: Wsparcia Pokrycia Analitycznego oraz Wsparcia Rozwoju Technologii, mających na celu wzrost pokrycia analitycznego spółek z sektora średnich i małych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału technologicznego Członków Giełdy. Izba, na życzenie swoich członków, uczestniczyła też w dyskusji z GPW skrócenia sesji . W lipcu 2020 r. Izba w oparciu o analizy i opinie domów i biur maklerskich działających na naszym rynku przekazała po raz kolejny argumenty za skróceniem sesji. GPW nie podzieliła opinii Izby i pozostawiła godziny sesji w dotychczasowych ramach.

W ramach współpracy z European Forum of Securities Associations (EFSA), którego IDM jest członkiem, podejmowaliśmy działania na rzecz firm inwestycyjnych w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem. W związku z obecną sytuacją organizacje zrzeszone w EFSA (w tym IDM) oraz inne europejskie organizacje branżowe, zwróciły się do Parlamentu UE m.in. z wnioskiem o przeniesienie terminu wejścia w życie obowiązków raportowych wynikających z DAC 6, przepisu który zmienia Dyrektywę w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych na rok 2021. Wspólnie z ww. organizacjami skierowaliśmy do Parlamentu UE oraz OECD pismo wskazujące na bieżące problemy naszych branż związanych z pobieraniem tzw. podatku u źródła jak np. obowiązek przekazywania dokumentów papierowych z pisemnym podpisem, czy wydłużenie procesu tworzenia wszelkich dokumentów.

Istotnym aspektem działalności Izby jest dbanie o wysoki poziom profesjonalizmu kadry maklerskiej. W 2020 roku Izba zorganizowała 9 szkoleń i warsztatów, w których wzięło udział ponad 200 osób. Tematami szkoleń były m.in: rejestr akcjonariuszy, odpowiedzialność pracowników firmy inwestycyjnej za naruszenie obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR; nowe regulacje ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych; czy odpowiedzialność podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Ważnym elementem wspomagania profesjonalizmu kadr domów i biur maklerskich jest system e-learningowy IDM. W 2020 r. Izba udostępniała system e-learningowy w ramach kolejnego okresu subskrypcyjnego umożliwiając firmom inwestycyjnym realizację obowiązków bieżącego szkolenia pracowników wynikających z regulacji prawnych. W 2020 roku przeprowadzono aktualizacje systemu w zakresie MiFID II o nowe elementy związane ze zmianami krajowego otoczenia prawnego.

W 2020 roku Izba kontynuowała działalność budowania świadomości publicznej na temat roli domów maklerskich i rynku kapitałowego w pozyskiwaniu kapitału dla przedsiębiorstw poprzez publikacje, opracowania tematyczne, organizację konferencji programowych, udział w konferencjach i dyskusjach panelowych.

Izba sformułowała, w imieniu środowiska, ponad 30 opinii w zakresie rozwiązań czy praktyk istotnych z punktu widzenia rozwoju rynku kapitałowego i ochrony interesów domów maklerskich i inwestorów.

Jedną z form wyrażania stanowisk i opinii jaką stosuje Izba jest nasza obecność w mediach. W 2020 roku pojawiło się łącznie 286 informacji o Izbie, w których zawarte były między innymi wypowiedzi Prezesa Zarządu Izby oraz Członków Rady Domów Maklerskich.

Coroczne Konferencje Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej, podczas których omawiamy problemy całego rynku kapitałowego, cieszą się coraz większą popularnością i uznaniem. XX jubileuszowa Konferencja Izby Domów Maklerskich odbyła się pod hasłem „ROZWÓJ POTRZEBUJE KAPITAŁU – RYNEK KAPITAŁOWY DLA INFRASTRUKTURY I INNOWACJI” i przyciągnęła uwagę całego rynku kapitałowego gromadząc ok. 300 uczestników. Konferencja uzyskała patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy. Gośćmi honorowymi konferencji byli: dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Artur Soboń – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Instrumentów Finansowania Rozwoju Gospodarczego Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Kamil Bortniczuk – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Izba wspiera jakość komunikacji spółek notowanych na giełdzie z inwestorami, co przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku. Podczas konferencji ogłaszamy wyniki Badania relacji inwestorskich w  spółkach z WIG30, wspólnej inicjatywy Izby Domów Maklerskich oraz Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, której celem jest wyróżnienie spółek o najwyższych standardach komunikacji z rynkiem.

W ostatnim roku IDM zorganizowała również konferencję Compliance –Bieżące problemy instytucji finansowych związane z nowymi regulacjami”, w której uczestniczyło łącznie ok. 150 osób. Wśród prelegentów gościliśmy przedstawicieli UKNF, KDPW, Związku Banków Polskich, PZU S.A., TFI, domów maklerskich i kancelarii prawnych.

W 2020 r. Izba kontynuowała wydawanie miesięcznego newslettera IDM zawierającego informacje o działalności Izby oraz monitoring przepisów prawa i stanu procesów legislacyjnych.

***

W bieżący rok Izba weszła z nowymi inicjatywami i działaniami. 3 lutego br. odbyła się debata IDM dotycząca modelu rynku finansowego w Polsce. Celem debaty była dyskusja dot. zmian proponowanych w SRRK w tym tzw jednolitej licencji bankowej. W debacie uczestniczyli: Łukasz Czernicki – główny ekonomista – Ministerstwo Finansów; prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - Prezes Zarządu CFA Society Poland, Waldemar Markiewicz – Prezes Izby Domów Maklerskich, Zbigniew Mrowiec – radca prawny, partner Mrowiec, Fiałek i wspólnicy, Piotr Tomaszewski – Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Uważamy, że warunkiem rozwoju bankowych biur maklerskich jest zachowanie wyodrębnienia organizacyjnego w ramach banków. Jest to w interesie zarówno klientów jak i całego rynku kapitałowego.

W dniu 2 marca br. odbyło się, na wspólny wniosek izb gospodarczych, zdalne spotkanie przedstawicieli IZFiA, SEG, GPW, KDPW i IDM z Zastępcą Przewodniczącego UKNF Rafałem Mikusińskim dot. wysokości opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Spotkanie było poświęcone wyjaśnieniu skokowego wzrostu obciążenia domów maklerskich wpłatami na rzecz KNF z kwoty ok. 4,4 mln zł w 2019 r. do blisko 11 mln zł w 2020 roku.

Grupa robocza zajmująca się tematem ułatwienia rejestracji zagranicznych ETF w Polsce, w celu umożliwienia ich dystrybucji klientom detalicznym, wypracowała projekt pism w tej sprawie, które przesłano do KNF Pismo zawiera stanowisko IDM, w którym przedstawione zostały najistotniejsze bariery dystrybucji zagranicznych ETF w Polsce przez firmy inwestycyjne oraz wskazanie potrzeby możliwości aktywnego oferowania ww. instrumentów naszym klientom.

Chcemy aktywnie uczestniczyć we wdrożeniu propozycji Komisji dot. Art. 32d ustawy o funduszach inwestycyjnych (wprowadzenie nowej usługi dystrybucji) co w naszej opinii w dużym stopniu pozwoli rozwiązać problem rozliczeń pomiędzy funduszami i ich dystrybutorami. Dużą wagę przywiązujemy do planowanej na jesień implementacji zmian w dyrektywie o rynkach instrumentów finansowych (MiFID) II i w rozporządzeniu o prospekcie, które mają na celu ułatwienie dokapitalizowywania unijnych przedsiębiorstw na rynkach finansowych w obliczu kryzysu związanego z Covid-19. Jest to część pakietu odbudowy rynków kapitałowych uzgodnionego przez Radę i Parlament Europejski pod koniec ubiegłego roku, który ma ułatwić rynkom kapitałowym wspieranie odbudowy gospodarki po pandemii. Przepisy MiFID II będą zmienione tak, by w ukierunkowany sposób uprościć wymogi informacyjne, a jednocześnie nadal chronić inwestorów. Izba będzie także kontynuowała konsultacje z Ministerstwem Finansów w sprawie wątpliwości branży odnośnie do podatku VAT, podatku u źródła, PIT-8c i CRS/FATCA.

W bieżącym roku, IDM planuje aktywnie wspierać wdrożenie Strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Będziemy kontynuować działania na rzecz rozwoju krajowej branży domów i biur maklerskich, która jest kluczowa dla wzrostu produktywności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

W kontekście tych i innych wyzwań, zwłaszcza w celu zwiększania bezpieczeństwa inwestorów, kluczowa jest dobra współpraca całego środowiska rynku kapitałowego z nadzorcą i przedstawicielami rządu.

Wyrazy podziękowania chciałbym przekazać Ministerstwu Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego za partnerską współpracę w duchu zrozumienia i poszanowania wzajemnych racji. Podziękowania za współpracę kieruję również do samorządowych organizacji branżowych.

Szczególne podziękowania za ubiegły rok kieruję do członków Izby Domów Maklerskich i pracowników Izby. Dzięki Państwa wsparciu nasza organizacja ma siłę wpływania na otoczenie regulacyjne i biznesowe w kraju.

Z poważaniem,

Waldemar Markiewicz
Prezes Zarządu IDM