Centrum Prasowe

ZWZ IDM WYBRAŁO NOWĄ RADĘ DOMÓW MAKLERSKICH,

PODSUMOWANO KOLEJNY ROK DZIAŁALNOŚCI I WSKAZANO WYZWANIA

DLA BRANŻY DOMÓW I BIUR MAKLERSKICH W 2021 ROKU

 

24 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Domów Maklerskich. Walne Zgromadzenie wybrało Radę Domów Maklerskich. W jej skład weszli: Filip Kaczmarzyk – Członek Zarządu, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.; Piotr Kozłowski – Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao; Bożena Kłopotowska – Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego; Radosław Olszewski – Prezes Zarządu, Dom Maklerski BOŚ S.A.; Piotr Prażmo – Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.; Jacek Rachel – Prezes Zarządu, Dom Maklerski BDM S.A.; Agnieszka Rostkowska – Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.; Dominik Ucieklak - Prezes Zarządu, Noble Securities S.A. Podsumowano także działalność Izby w 2020 roku oraz zdefiniowano wyzwania, które stoją przed branżą.

Rok 2020 zamykamy sukcesami we współpracy z partnerami rządowymi i organizacjami branżowymi w działaniach konsultacyjnych przy wdrażanych regulacjach. W ramach 9 grup roboczych wypracowaliśmy szereg rozwiązań, które stały się podstawą w dalszych pracach legislacyjnych. Ponadto, Izba sformułowała, w imieniu środowiska, ponad 30 publicznych opinii w zakresie praktyk istotnych z punktu widzenia rozwoju rynku kapitałowego i ochrony interesów domów maklerskich i inwestorów. Z sukcesem rozwinęliśmy również działalność szkoleniową dla naszych członków. Już ponad 200 osób korzysta co roku z naszych warsztatów i e-learningu – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich.

Przed nami kolejne wyzwania, takie jak wdrożenie rozwiązań, które mogą ułatwić rynkom kapitałowym wspieranie odbudowy gospodarki po pandemii oraz aktywnie działała na rzecz realizacji rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Izba będzie także kontynuowała konsultacje z Ministerstwem Finansów w sprawie wątpliwości branży odnośnie do podatku VAT, podatku u źródła, PIT-8c i CRS/FATCA, dodaje Prezes Markiewicz.

NOWA RADA DOMÓW MAKLERSKICH

Na kolejną dwuletnią kadencję Walne Zgromadzenie wybrało Radę Domów Maklerskich

Prezydium Rady

  • Piotr Prażmo – Przewodniczący Rady Domów Maklerskich, Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.
  • Radosław Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Domów Maklerskich, Prezes Zarządu, Dom Maklerski BOŚ S.A.
  • Agnieszka Rostkowska – Zastępca Przewodniczącego Rady Domów Maklerskich, Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

Członkowie Rady

  • Filip Kaczmarzyk – Członek Zarządu, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
  • Piotr Kozłowski – Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao
  • Bożena Kłopotowska – Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego
  • Jacek Rachel – Prezes Zarządu, Dom Maklerski BDM S.A.
  • Dominik Ucieklak - Prezes Zarządu, Noble Securities S.A.


PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI IZBY W 2020 ROKU

W 2020 roku, Izba Domów Maklerskich, realizowała swoje statutowe działania, takie jak udział w tworzeniu otoczenia prawnego i gospodarczego korzystnego dla kumulacji i efektywnej alokacji kapitału, współpracę z administracją rządową̨ i instytucjami rynku kapitałowego w inicjowaniu, opracowywaniu i doskonaleniu regulacji dotyczących rynku kapitałowego. Realizując swoje zadania Izba współpracowała z organami administracji państwowej: m.in. Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi instytucjami rynku m.in. z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., organizacjami samorządowymi rynku kapitałowego.

W ub. roku Izba zaopiniowała ponad 20 projektów ustaw i rozporządzeń oraz przedstawiła ponad 30 publicznych opinii w zakresie rozwiązań czy praktyk istotnych z punktu widzenia rozwoju rynku kapitałowego i ochrony interesów domów maklerskich i inwestorów. Najważniejsze z nich to: nowelizacja ustawy o obligacjach, rozporządzenia ws. wezwań, projekt rozporządzenia MF w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu, Jednolita Licencja Bankowa, język KID, zmiany do SRRK, pożyczki papierów wartościowych. W ramach Izby aktywnie działało 9 Grup Roboczych, które wypracowały szereg rozwiązań dotyczących konsultowanych aktów prawnych oraz zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem firm inwestycyjnych. Wśród nich są takie rozwiązania jak wzór umowy o świadczenie przez firmę inwestycyjną usługi agenta emisji, aktualizacja testu wiedzy dla inwestora doświadczonego umożliwienie publikowania KID-ów w języku angielskim dla polskich klientów detalicznych.

Istotnym aspektem działalności Izby jest dbanie o wysoki poziom profesjonalizmu kadry maklerskiej. W 2020 roku Izba zorganizowała 9 szkoleń i warsztatów, w których wzięło udział ponad 200 osób. Tematami szkoleń były min: rejestr akcjonariuszy, odpowiedzialność pracowników firmy inwestycyjnej za naruszenie obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR; nowe regulacje ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych; czy odpowiedzialność podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Ważnym elementem wspomagania profesjonalizmu kadr domów i biur maklerskich jest system e-learningowy IDM. W 2020 roku przeprowadzono aktualizacje systemu w zakresie MiFID II o nowe elementy związane ze zmianami krajowego otoczenia prawnego oraz wdrożono moduł RODO. System e-learningowy Izby jest wysoko oceniany przez jego uczestników.

WYZWANIA DLA BRANŻY MAKLERSKIEJ W 2021 ROKU

W bieżący rok Izba weszła z nowymi inicjatywami i działaniami. 3 lutego br. odbyła się debata IDM dotycząca Modelu rynku finansowego w Polsce. Celem debaty była dyskusja dot. zmian proponowanych w SRRK w tym Jednolitej Licencji Bankowej. W debacie uczestniczyli: Łukasz Czernicki – główny ekonomista – Ministerstwo Finansów; prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - Prezes Zarządu CFA Society Poland, Waldemar Markiewicz – Prezes Izby Domów Maklerskich, Zbigniew Mrowiec – radca prawny, partner Mrowiec, Fiałek i wspólnicy, Piotr Tomaszewski – Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Uważamy, że warunkiem rozwoju bankowych biur maklerskich jest zachowanie wyodrębnienia organizacyjnego w ramach banków. Jest to w interesie zarówno klientów jak i całego rynku kapitałowego.

W dniu 2 marca br. odbyło się, na wspólny wniosek izb gospodarczych, zdalne spotkanie przedstawicieli IZFiA, SEG, GPW, KDPW i IDM z Zastępcą Przewodniczącego UKNF Rafałem Mikusińskim dot. wysokości opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Nastąpił bowiem skokowy wzrost obciążenia domów maklerskich wpłatami na rzecz KNF z kwoty ok. 4,4 mln zł w 2019 r. do blisko 11 mln zł w 2020 roku.

Grupa robocza zajmująca się tematem ułatwienia rejestracji zagranicznych ETF w Polsce, w celu umożliwienia ich dystrybucji klientom detalicznym, wypracowała projekt pisma w tej sprawie, które przesłano do KNF Pismo zawiera stanowisko IDM, w którym przedstawione zostały najistotniejsze bariery dystrybucji zagranicznych ETF w Polsce przez firmy inwestycyjne oraz wskazanie potrzeby możliwości aktywnego oferowania ww. instrumentów naszym klientom. Chcemy aktywnie uczestniczyć we wdrożeniu propozycji Komisji dot. Art. 32 d ustawy o funduszach inwestycyjnych (wprowadzenie nowej usługi dystrybucji) co w naszej opinii w dużym stopniu pozwoli rozwiązać problem rozliczeń pomiędzy funduszami i ich dystrybutorami. Dużą wagę przywiązujemy do planowanej na jesień implementacji zmian w dyrektywie o rynkach instrumentów finansowych (MiFID) II i w rozporządzeniu o prospekcie, które mają na celu ułatwienie dokapitalizowywania unijnych przedsiębiorstw na rynkach finansowych w obliczu kryzysu związanego z Covid-19. Jest to część pakietu odbudowy rynków kapitałowych uzgodnionego przez Radę i Parlament Europejski pod koniec ubiegłego roku, który ma ułatwić rynkom kapitałowym wspieranie odbudowy gospodarki po pandemii. Przepisy MiFID II będą zmienione tak, by w ukierunkowany sposób uprościć wymogi informacyjne, a jednocześnie nadal chronić inwestorów. Izba będzie także kontynuowała konsultacje z Ministerstwem Finansów w sprawie wątpliwości branży odnośnie do podatku VAT, podatku u źródła, PIT-8c i CRS/FATCA.

W bieżącym roku, IDM planuje aktywnie wspierać wdrożenie Strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Będziemy kontynuować działania na rzecz rozwoju krajowej branży domów i biur maklerskich, która jest kluczowa dla wzrostu produktywności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

***

Izba Domów Maklerskich jest największą niezależną samorządową organizacją środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce, zrzesza obecnie 18 krajowych domów i biur maklerskich. Ich łączny udział w obrotach akcjami wszystkich krajowych domów maklerskich na GPW w 2020 roku wyniósł 99%. Misją Izby Domów Maklerskich jest wspieranie rozwoju konkurencyjnego rynku kapitałowego sprzyjającego pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa dla wzrostu gospodarczego i zwiększania liczby miejsc pracy w Polsce oraz ochrona praw inwestorów.