Stanowiska IDM

Oświadczenie Izby Domów Maklerskich w związku z artykułem pt. „Łowcy frajerów" opublikowanym przez portal money.pl w dniu 28.09.2016r.

Oświadczenie Izby Domów Maklerskich

W związku z opublikowanym w dniu 28 września 2016 r. na łamach portalu money.pl reportażem „Łowcy frajerów" oświadczamy, że jednoznacznie negatywnie oceniamy praktyki stosowane przez podmiot którego dotyczy reportaż. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie posiada on wymaganych licencji na działalność maklerską, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wspólnym celem wszystkich uczestników polskiego rynku finansowego powinna być całkowita eliminacja zagrożeń związanych z nieetycznym funkcjonowaniem nielicencjonowanych podmiotów oferujących usługi finansowe. Wszelkie podmioty, których działania rodzą podejrzenie łamania przepisów prawa powinny zostać natychmiast wyeliminowane z obrotu gospodarczego i prawnego.

Zwracamy uwagę opinii publicznej, przedstawicieli mediów oraz nadzoru nad rynkiem finansowym, że polskie domy maklerskie posiadające licencję, stosują zgodne z przepisami prawa procedury bezpieczeństwa Klientów, upowszechniają wiedzę o rynku kapitałowym oraz zapewniają transparentność prowadzonych działań. Koszty tych działań są znaczące, co stawia Członków Izby Domów Maklerskich w nierównej pozycji wobec podmiotów nieposiadających licencji wydanej przez KNF, czy wręcz nieposiadających jakiegokolwiek zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, a pomimo tego prawdopodobnie świadczących np. usługi doradztwa inwestycyjnego bez licencji. Zjawisko to, tzw. arbitraż regulacyjny - w bardzo niekorzystny sposób wpływa na rodzime domy maklerskie, które stosują wszystkie regulacje i wytyczne, świadcząc usługi doradztwa, sprzedaży instrumentów finansowych i płacące w Polsce podatki i daniny publiczne.

Izba Domów Maklerskich - w zgodzie z pełnioną misją, jaką jest występowanie w roli Rzecznika Rynku Kapitałowego poprzez publiczne formułowanie zaleceń i opinii mających wpływ na szeroko rozumiane dobro publiczne i sprawność rynku kapitałowego - wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec ujawnionych praktyk stosowanych przez podmiot będący tematem reportażu. Uznajemy je za wysoce szkodliwe dla rozwoju rynku kapitałowego i tym samym dla polskiej gospodarki. Jednocześnie deklarujemy udzielenie wszelkiego wsparcia i pełną współpracę z Komisją Nadzoru Finansowego w celu wyeliminowania praktyk opisanych w reportażu.