Centrum Prasowe

Oświadczenie Izby Domów Maklerskich w związku z artykułem pt. „Łowcy frajerów" opublikowanym przez portal money.pl w dniu 28.09.2016r.

Stanowisko Izby Domów Maklerskich art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634).

Stanowisko Izby Domów Maklerskich na temat rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

Uwagi IDM do projektu Wytycznych KNF dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych

Stanowisko IDM dot. przedłużenia przez GPW obowiązywania skróconej sesji giełdowej

Stanowisko IDM w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko IDM dot. projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Uwagi IDM do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Stanowisko Izby Domów Maklerskich dotyczące Zielonej Księgi „Unia Rynków Kapitałowych"

Stanowisko IDM dot. proponowanych zmian finansowania nadzoru nad instytucjami finansowymi nadzorowanymi przez KNF