Centrum Prasowe

Uwaga IDM do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dot. rachunku derywatów

Wspólne pismo IDM i SII dot. zmiany dźwigni finansowej na instrumentach pochodnych

Stanowisko IDM dot. projektu zmiany ustawy prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Pismo czterech Izb Gospodarczych do Ministra Finansów w sprawie FATCA

Stanowisko IDM dot. finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Stanowisko IDM dot. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF

Stanowisko IDM dot. jednolitej licencji bankowej

Stanowisko IDM dot. zmian w obszarze infrastruktury rynku kapitałowego

Stanowisko IDM dot. modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Stanowisko IDM dot. zmiany mnożnika kontraktów terminowych na indeks WIG20