Regulamin Mistrzostw

REGULAMIN  III  MISTRZOSTW POLSKI RYNKU KAPITAŁOWEGO W SLALOMIE GIGANCIE

§1.

ORGANIZATOR:

Organizatorem Trzecich Mistrzostw Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie jest: Izba Domów Maklerskich
a
Organizatorem Technicznym jest: Tatra Holding Sp. z o.o.

§2.

CEL ZAWODÓW:

Celem zawodów jest integracja sportowa środowiska rynku kapitałowego, podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego oraz rywalizacja o prestiż i cenne nagrody.

 §3.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW, ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE, LOSOWANIE:

05.03.2016, Stok w Jurgowie
Opłata startowa wynosi:

 •  100 + VAT 23% (123 zł) – do dnia 5 lutego (piątek) 2016 r.
 • 200 + VAT 23% (246 zł) – od dnia 12 lutego (piątek) 2016 r.

Opłata nie obowiązuje uczestników XVI Konferencji Izby Domów Maklerskich

Zgłoszenia/rejestracja przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://mistrzostwapolskirk.pl/ lub http://www.idm.com.pl/index.php/pl/iii-mistrzostwa-rk/formularz-zgloszeniowy  


Rejestracja jest ważna w momencie wniesienia opłaty startowej. Kolejność na liście startowej według listy zgłoszeń.

 

§4.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN. O wyniku zawodnika decyduje lepszy czas dwóch przejazdów slalomu giganta. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmiany ilości przejazdów lub odwołania zawodów ze względu na panujące warunki atmosferyczne i śniegowe.

 §5.

UPRAWNIENI DO STARTU W MISTRZOSTWACH RYNKU KAPITAŁOWEGO W SLALOMIE GIGANCIE:

Do startu w Slalomie uprawnione są osoby, które spełniają jedno z następujących kryteriów:

 • Zostały zarejestrowane jako uczestnicy XIV Konferencji Programowej Izby Domów Maklerskich 2014;
 • Pozostają w stosunku pracy z co najmniej jednym z następujących podmiotów rynku kapitałowego:
  • firmy inwestycyjne: domy maklerskie, biura maklerskie banku prowadzącego działalność maklerską i towarowe domy maklerskie,
  •  towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
  • powszechne towarzystwa emerytalne,
  • giełdy i instytucje rozliczeniowe: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Towarowa Giełda Energii S.A., BondSpot S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., KDPW_CCP S.A., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.,
  • organizacje samorządowe rynku kapitałowego: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Związek Maklerów i Doradców, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych; CFA Society Poland, Polskiego Instytut Dyrektorów,
  • firmy zarządzające funduszami private equity/ venture capital będące członkami zwyczajnymi Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych;
 • Wchodzą w skład statutowych organów (zarządzających lub nadzorujących) co najmniej jednego z podmiotów rynku kapitałowego spośród wskazanych w ust. 2 powyżej;
 • Pozostają w stosunku pracy z bankami, o ile są zatrudnieni w departamentach, do zadań których należy obsługa emisji rynku pierwotnego papierów wartościowych o charakterze udziałowym, w tym w zakresie gwarantowania emisji akcji;

 

 §6.

OPŁATA STRTOWA:

Aby znaleźć się na liście startowej, należy wnieść opłatę startową w wysokości określonej w §3

Opłata powinna zostać dokonana:

 • przelewem bankowym do dnia 19 lutego 2016 r. włącznie na numer rachunku bankowego Organizatora Technicznego Zawodów: Tatra Holding Alior Bank 26 2490 0005 0000 45206766 0834 Przelew tytułem „Opłata startowa na Mistrzostwa Polski RK”

 

§7.

INTERPRETACJA REGULAMINU:

Odwołania i protesty rozstrzyga jury zawodów.

 

 

Rekomendacje XXI Konferencji IDM

Podsumowanie i Rekomendacje okladka XXI Konf IDM male