logo idm

XIV KONFERENCJA PROGRAMOWA IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

7-9 marca 2014 roku, Bukowina Tatrzańska

„JAK ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO”

Prelegenci

Tomasz Bardziłowski
Wiceprezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Investors S.A

 tomasz bardzilo W DI Investors jest odpowiedzialny za rozwój działalności brokerskiej. Wcześniej m.in. Dyrektor Zarządzający Credit Suisse Securities, Szef Działu Akcji na Europe Środkowo-Wschodnią UniCredit CAIB oraz Prezes Zarządu CAIB Securities. Ukończył studia licencjackie na kierunku finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz magisterskie na kierunku finanse międzynarodowe w University of Amsterdam. Z rynkiem kapitałowym związany od 1997 r.

Jakub Bartkiewicz
Prezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Investors S.A.

 jakub bartkiewicz

Udziałowiec DI Investors i grupy Investors Holding S.A., od 2009 r. Prezes Zarządu DI Investors, od 2012 r. członek Zarządu grupy Investors Holding S.A. Od 1995 r. w sektorze finansowym: w latach 2001-2003 w Genesis Sp. z o.o., Wiceprezes, 1999-2001 Kouri Capital Poland Ltd., 1997-1999 PricewaterhouseCoopers, 1996-1997 Fitch Poland (wcześniej Central European Rating and Analysis Center), 1995-1996 Związek Banków Polskich. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.
W 2000 r. założył spółkę doradztwa finansowego FAS Polska, w której zajmował stanowisko Prezesa Zarządu i odpowiadał za transakcje fuzji i przejęć oraz obsługę transakcyjną klientów korporacyjnych. W 2008 r. spółka FAS połączyła się z DI Investors, a P. Bartkiewicz został udziałowcem i zajął stanowisko Prezesa Zarządu. Członek rad nadzorczych m.in. firm Gino Rossi i WB Electronics. Odpowiedzialny za zarządzanie portfelem Investor Private Equity FIZ.
Przeprowadzał następujące IPO: CAM, Arteria, Dahlia Matic, Radpol, Koelner, TOP, Netia, Oresa Ventures, Progres, Tamex, Teta, WB Electronics, Tedex Production, Nordic Development, Trust, Impact, Grupa Gwarant, Liberty, LOT, PKP Cargo, RTL Group, Tompol. 

Dariusz Bliźniak
Prezes Zarządu, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

 dariusz blizniak Od 1995 roku członek organów korporacyjnych spółek prawa handlowego z obszaru energetyki i giełd towarowych oraz instytucji działających na rzecz rozwoju towarowego rynku giełdowego. W latach 2008 -2011 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Współautor podręczników: Giełda Towarowa (1997 i 1998) oraz Towarowe rynki terminowe (1997), a także autor podręczników z zakresu zarządzania funduszami europejskimi.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami z wykorzystaniem metodyki Prince 2 oraz studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych.

Jacek Fotek
Prezes Zarządu, BondSpot S.A.

 jacek fotek Większość kariery zawodowej poświęcił działalności na rynku pieniężnym i kapitałowym. Współtworzył profesjonalny międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce. W latach 1989-1990 pracował w Narodowym Banku Polskim i zarządzał operacyjnie rezerwami walutowymi państwa. W okresie 1990-96 r. w Banku Handlowym w Warszawie, jako Główny Dealer nadzorował operacje banku na rynku pieniężno-walutowym oraz zarządzał pozycjami płynności, stopy procentowej i wymiany walut. W okresie 1996-1997 CFO w Polskim Banku Rozwoju, nadzorował Departament Skarbu, Departament Controllingu oraz Biuro Badań Strategicznych. Od 1997 r. do 1999 r. Członek Zarządu, dyrektor Departamentu Skarbu w Citibank Poland. W lipcu 1999 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej w BHW. Po fuzji z Citigroup w latach 2001 –2002 był dyrektorem Biura Audytu Skarbu, Rynków Kapitałowych i Usług Inwestycyjnych, wdrożył metodologię audytu opartego na przeglądzie ryzyk.
W okresie 2003-2009 w PZU Asset Management S.A., Wiceprezes Zarządu, Inspektor Nadzoru, dyrektor odpowiedzialny za nowotworzony obszar transakcji finansowych, kontroli ryzyka, nadzór prawny i wewnętrzny, współtworzył uruchomienie scentralizowanego zarządzania aktywami Grupy PZU. W latach 2009-2012 Prezes Zarządu BondSpot S.A. Rozwinął rynek Treasury Bondspot Poland, który stał się głównym miejscem obrotu polskimi obligacjami skarbowymi, największym tego rodzaju rynkiem w regionie środkowej Europy oraz segment hurtowy rynku Catalyst. Po upływie kadencji, w lipcu 2012 r. został powołany do Rady Nadzorczej. Od listopada 2012 r. do kwietnia 2013 r. pełnił funkcje Prezesa Zarządu Invista DM S.A. Od maja 2013 r. Prezes Zarządu BondSpot S.A.
Absolwent HZ Szkoły Głównej Handlowej. W 2002 r. ukończył studia MBA na University of Quebec at Montreal.

Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu, PKO Bank Polski

 zbigniew jagiello W 1995 r. rozpoczął pracę w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.; najpierw jako dyrektor sprzedaży i dystrybucji, a od 1998 r. jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A. W lipcu 2000 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A., a od 2005 r. równolegle pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A. W globalnej strukturze Pioneer Investments pełnił funkcję szefa dystrybucji w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.
Był Przewodniczącym Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Jest członkiem Rady Związku Banków Polskich oraz międzynarodowej organizacji Institut International D’Etudes Bancaires; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Bankowości Detalicznej. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
Jest laureatem nagrody Złotego Bankiera w kategorii Osobowość Roku 2011. Został też wyróżniony nagrodą Gazety Giełdy Parkiet w kategorii Prezes Roku 2011 oraz nagrodą plebiscytu „Gazety Bankowej” w kategorii Bankowy Menedżer Roku 2011. W 2012 r. tytuł jednego z Top 20 Managerów na czas kryzysu przyznał mu Bloomberg Businessweek Polska.
Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej; ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University.

Andrzej Jakubiak
Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego

 andrzej jakubiak Od października 1982 r. do stycznia 1991 r. pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. 
Od lutego 1991 r. do 17 grudnia 2006 pracował w Centrali Narodowego Banku Polskiego. 
Od sierpnia 1992 r. doradca prezesa w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego. 
W grudniu 1993 r. powołany został na stanowisko zastępcy dyrektora GINB. 
Odpowiadał za rozwiązywanie sytuacji banków znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.
Z dniem 6 lutego 1998 r. powołany został przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na stanowisko dyrektora Departamentu Prawnego NBP. Od lutego 1998 r. do grudnia 2006 r. był członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego.
Od 18 grudnia 2006 r. do października 2011 r. Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
W październiku 2011 r. został powołany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. 
Jest radcą prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Beata Jarosz
Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 beata jarosz

W latach 1991-2006 w KPWiG, od 2002 Dyrektor Departamentu Nadzoru Rynku w KPWiG. Od 2006 członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2013 Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przewodnicząca Rady Nadzorczej KDPW, Przewodnicząca Rady Nadzorczej KDPW_CCP SA oraz Członek Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS) oraz Studium Menedżerskiego Mini MBA na Uniwersytecie Łódzkim, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania.

Wojciech Kowalczyk
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

 wojciech kowalczyk W latach 1995-2001 oraz 2004-2010 pracował w Banku Handlowym, odpowiadając m.in. za aktywność banku na krajowych i międzynarodowych rynkach finansowych oraz na rynku dłużnych papierów wartościowych. 
Od 2001 do 2004 r. był odpowiedzialny za działania Merrill Lynch International London na polskim i węgierskim rynku walutowym, rynku papierów dłużnych i instrumentów pochodnych związanych z ryzykiem stopy procentowej i kursu walutowego. 
Od 2010 r. dyrektor odpowiedzialny za pion sprzedaży i pion rynków finansowych, a od 2011 r. wiceprezes zarządu nadzorujący m.in. sprzedaż produktów bankowych, rynki finansowe i finansowanie projektów inwestycyjnych w Banku Gospodarstwa Krajowego.
W 1990 r. ukończył Wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), gdzie obronił pracę magisterską nt. przewidywania kursów akcji.

Piotr Kozłowski
Wiceprezes Zarządu, Centralny Dom Maklerskie Pekao S.A.
Wiceprzewodniczący Rady Domów Maklerskich

 piotr kozlowki Przez większość kariery zawodowej związany z sektorem bankowym w tym Bankiem Zachodnim SA, Bankiem Współpracy Europejskiej SA oraz Bankiem Pekao SA, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw (1997-1998), Dyrektora Departamentu Rozwoju i Analiz (1998-2000) oraz Dyrektora Wydziału Wsparcia i Budżetowania w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Międzynarodowej (2000-2001). W latach 2002-2004, w Pionie Bankowości Indywidualnej, odpowiadał za Departament Controlingu i Planowania oraz Biuro Rozwoju Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych, a następnie realizował strategię sprzedażową Banku na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży (2004-2008).
W tym czasie, jako przedstawiciel Banku, zasiadał także w Radach Nadzorczych wielu spółek, m.in. Huta Aluminium Konin SA, Polski Leasing Przemysłowy SA czy Pekao Leasing Sp. z.o.o. oraz szeregu komitetach Banku.
W styczniu 2009 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego Banku, Dyrektora Domu Maklerskiego Banku Pekao SA, a od listopada 2009 roku pełni również funkcję Członka Zarządu/CFO Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA.
Bierze aktywny udział w rozwoju polskiego rynku kapitałowego sprawując funkcje w organach instytucji go tworzących, obecnie: Wiceprzewodniczący Izby Domów Maklerskich, Członek Rady Nadzorczej BondSpot S.A. oraz Członek Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Rynku Papierów Dłużnych.
Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na tej uczelni. Dodatkowo absolwent programu 2 letnich studiów Executive MBA organizowanych przez University of Illinoi oraz Uniwersytet Warszawski.

Dariusz Kułakowski
Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 dariusz kulakowski

Wieloletni pracownik Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W latach 1993-1999 pełnił funkcję Kierownika Zespołu Systemów Giełdowych, a w latach 1999-2001 Zastępcy Dyrektora Działu Informatyki. W latach 2001-2003 pracował w PZU S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Integracji Informatyki. W latach 2003-2006 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezesa ds. Informatyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jednocześnie będąc Dyrektorem Departamentu Zasilania Informacyjnego i Koordynatorem Technicznym Projektu Kompleksowego Systemu Informatycznego. Od 2006 r. ponownie związany z Giełdą Papierów Wartościowych na stanowisku Dyrektora Generalnego ds. Technologii, odpowiedzialny za bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Pionu Informatyki GPW, prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych Giełdy oraz za zarządzanie projektem wdrożenia systemu UTP. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za budowę rynku kapitałowego w Polsce.

Maciej Kurzajewski
Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku, Komisja Nadzoru Finansowego 

 maciej kurzajewski Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego Pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a obecnie Komisji Nadzoru Finansowego. Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie zawodowe, związane z tematyką funkcjonowania rynku kapitałowego, a w szczególności dotyczące działalności rynków regulowanych i podmiotów świadczących usługi maklerskie. Od 2006 r. sprawuje funkcję zastępcy Dyrektora w departamentach nadzorujących działalność firm inwestycyjnych i podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego.
Brał czynny udział w opracowaniu projektów szeregu ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rynku finansowego, w tym implementujących system MiFID do polskiego systemu prawa.
Uczestnik prac organów Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, które związane były z przygotowaniem oraz jednolitym stosowaniem przepisów prawa wspólnotowego. Reprezentant Urzędu KNF w Komitecie Nr 3 ds. Pośredników Finansowych w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych.
Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Agentów Firm Inwestycyjnych. Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach i seminariach związanych z prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prowadzenia działalności maklerskiej. Wykładowca prawa rynku kapitałowego na uznanych ośrodkach akademickich.
Autor publikacji poświęconych zagadnieniom usług maklerskich i pozycji prawnej inwestora na rynku kapitałowym.

Ireneusz Łazor
Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

 ireneusz lazor

Od 1991 r. związany jest z rynkiem kapitałowym, pracował w bankach PKO BP i PEKAO S.A. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1995 - 1999 piastował stanowisko Dyrektora Działu Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1999 do 2011 r. pełnił funkcję wiceprezesa Towarowej Giełdy Energii S.A. Od 2008 r. do lipca 2012 r. był Prezesem Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Od 5 lipca 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Obecnie odpowiada za realizację strategii rozwoju Towarowej Giełdy Energii w ramach Grupy Kapitałowej GPW S.A.

Adam Maciejewski
Prezes Zarządu, 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 adam maciejewski Adam Maciejewski posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania i rynków kapitałowych, ugruntowaną programem szkoleń krajowych i zagranicznych oraz praktyką.
Od 1994 r. pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym między innymi na stanowisku Dyrektora Działu Notowań oraz Dyrektora Działu Notowań i Rozwoju Rynku. Od 28 czerwca 2006 r. był Członkiem Zarządu, odpowiedzialnym m.in. za organizację obrotu, systemy transakcyjne, technologię, rynek instrumentów pochodnych oraz produkty informacyjne. Sprawuje nadzór nad pracami mającymi na celu udostępnienie Członkom Giełdy nowego systemu notowań GPW i innymi projektami biznesowo-technologicznymi, kluczowymi z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu i rozwoju usług giełdowych. Był głównym negocjatorem porozumień strategicznych z NYSE Euronext. Od 15 lutego 2013 r. Prezes Zarządu GPW. Od 20 listopada 2013 r. w Radzie Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE).
Od lat specjalizuje się w nadzorze korporacyjnym, sprawując funkcje w Radach Nadzorczych. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej BondSpot SA.
Od 17 września 2013 roku zasiada w Radzie Dyrektorów spółki Aquis Exchange Limited.
W przeszłości zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. takich spółek jak Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (2006-2011), WSEInfoEngine (2007- styczeń 2013), MTS CeTO (2000-2006).
Przewodniczył Zespołowi Doradczemu przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla maklerów i dealerów giełdowych.
Jest członkiem Rady Fundacji 2065 im. Lesława A.Pagi oraz Przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego organizowanej przez tę Fundację. Należy również do Międzynarodowej Rady Doradczej wspierającej Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz do Konwentu Politechniki Warszawskiej (kadencja 2012-2016). Jest autorem licznych publikacji z zakresu praktycznych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Ukończył również International Institute for Securities Markets Development organizowany przez Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie. Ma uprawnienia do reprezentowania Skarbu Państwa w Radach Nadzorczych.

Waldemar Markiewicz
Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich
Prezes Zarządu, DB Securities S.A.

 waldemar markiewicz Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Kierował szeregiem projektów w zakresie pozyskiwania kapitału przez firmy na publicznym rynku kapitałowym, sprzedaży pakietów akcji i publicznych wezwań na sprzedaż akcji, doradzał Ministerstwu Skarbu Państwa w zakresie sprzedaży firm.
Od 1999 r. jest Prezesem Zarządu domu maklerskiego DB Securities. Główny założyciel prywatnego domu maklerskiego Pro-Capital SA, spółki, którą współtworzył oraz zarządzał od 1995 r. W latach 1993-1994 był Dyrektorem Corporate Finance w Pro-Invest International sp. z o.o. gdzie zajmował się usługami doradztwa w zakresie prywatyzacji polskich przedsiębiorstw na rzecz zagranicznych oraz polskich inwestorów.
W latach 1992-1993 pracował w Scotia Bank w Toronto, a od 1989 do 1992 r. w Polskim Przedstawicielstwie Handlowym w Montrealu. W 1991 r. uzyskał uprawnienia w zakresie doradztwa i pośrednictwa w publicznym obrocie papierami wartościowym w Kanadzie.
W latach 2001-2002, jako przedstawiciel domów maklerskich, był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA i z ramienia Rady Giełdy brał udział wraz z Boston Consulting Group w pracach nad strategią rozwoju Giełdy. Od sierpnia 2012 r. Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich. Przewodniczący Rady Domów Maklerskich w latach 2011-2012, Członek Zarządu Izby Domów Maklerskich w latach 1997-2010.
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), magister ekonomii.

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu, 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz KDPW_CCP

 slawomir panasi Z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. związany jest od 1999 r. W 2006 r. został powołany w skład Zarządu KDPW S.A. Kierował procesem wdrożenia systemu depozytowo - rozliczeniowego kdpw_stream. Nadzorował również wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. Koordynował działania z zakresu bezpieczeństwa korporacyjnego, w tym doskonalenie modelu zarządzania ryzykiem operacyjnym.
Ponadto nadzorował prace związane z opracowaniem i wdrożeniem polityki bezpieczeństwa informacji zgodnej z międzynarodowymi normami. Od 30 lipca 2009 r. jest wiceprezesem Zarządu odpowiadając za obszar operacyjny, technologiczny oraz bezpieczeństwo korporacyjne. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „Centrum Giełdowe S.A.” oraz jest członkiem Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR.
Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jakub Papierski
Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

 jakub papierski Od marca 2010 r. Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA nadzorującego Obszar Bankowości Inwestycyjnej.
Wcześniej zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Allianz Bank Polska SA. W latach 2003 – 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, a od września 2006 r. był jednocześnie Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI S.A. Ponadto, był dyrektorem wykonawczym Pionu Finansowego Banku Pekao SA i członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku. Jako dyrektor nadzorował bezpośrednio politykę finansową i podatkową banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, Pracował również w Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank Research, Creditanstalt Investment Bank oraz Domu Maklerskim ProCapital.
Jakub Papierski jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółek: PKO TFI, PKO BP Bankowy PTE, Qualia Development i Kredobank oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pocztowego.
W latach 2005-2009 Jakub Papierski był przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława Pagi.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Mariusz Patrowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej, ELKOP S.A.

 

 mariusz patrowicz Mariusz Patrowicz Członek Business Centre Club, pomysłodawca i założyciel Komisji ds. Papierów Wartościowych przy BCC oraz jej Przewodniczący, . Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W biznesie działa od 1989 roku. Pełnił funkcje zarządcze  w kilku Spółkach kapitałowych. Członek  Rad Nadzorczych Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i  NewConnect , Inwestor.

Piotr Piłat
Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

 piotr pilat Pracę w Ministerstwie Finansów rozpoczął w 2003r. w pionie instytucji finansowych. Od 2007r., jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, kieruje pracami związanymi z wdrażaniem przepisów regulujących działanie polskiego rynku finansowego: sektora bankowego, ubezpieczeniowego, rynku kapitałowego oraz systemów płatniczych.
Pełni funkcję Sekretarza Komitetu Stabilności Finansowej, jest członkiem Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Odpowiada za współpracę z Unią Europejską w obszarze rynku finansowego.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.

dr Wiesław Rozłucki
Prezes Rady Giełdy, 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 wieslaw rozlucki Dr Wiesław Rozłucki w latach 1991-2006 był prezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w latach 1994-2006 członkiem i przewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Wiesław Rozłucki był członkiem Rady Wykonawczej Federacji Giełd Europejskich FESE oraz Komitetu Roboczego Światowej Federacji Giełd WFE (1994-2006). Obecnie jest przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz członkiem rad nadzorczych spółek publicznych m. in.: Bank BPH, Orange Polska, TVN. Od lipca 2013 pełni funkcję prezesa Rady Nadzorczej GPW w Warszawie. Jest doradcą banku inwestycyjnego Rothschild oraz funduszu private equity Warburg Pincus International. Od 2011 r. przewodniczy Kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Małgorzata Rusewicz
Prezes Izby, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

 malgorzata rus Swoją karierę rozpoczęła jako prawnik w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego, uczestnicząc w wielu projektach mających za przedmiot tę problematykę.
W latach 2005 - 2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy. Członek Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych, Komitetu ds. Dialogu Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz grup eksperckich funkcjonujących w ramach BUSINESSEUROPE.
Małgorzata Rusewicz jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej.

Wojciech Rutkowski
Prezes Zarządu, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

 

 wojciech rutkowski

Pracował w Panoramie Polskiej (dawniej US West Polska) na stanowisku menedżera ds. sprzedaży, następnie jako szef zespołu sprzedaży w Agencji Citibank (Poland) S.A. (1995–1998) i na stanowisku Dyrektora Regionalnego ds. sprzedaży w Norwich Union PTE i Norwich Union TUnŻ (1998-2000).

W kolejnych latach pracował na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży w Wirtualnej Polsce (2000 - 2001) i w Expanderze (2001 - 2002).

W Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. pracował od sierpnia 2002 na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w Pionie Klientów Indywidualnych, nadzorującego Departament Sprzedaży i Zarządzania Siecią. Od września 2007 pełnił funkcję Członka Zarządu CDM Pekao SA. Od 18 maja 2009 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu.

W dniu 16 listopada 2009 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu CDM Pekao S.A.
Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Ponadto w 2005 roku ukończył program Warsaw Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej i otrzymał dyplom i tytuł MBA nadany przez University of Minnesota.

Andrzej Sołdek
Prezes Zarządu, PTE PZU S.A.

 andrzej soldek Pełnił funkcje Prezesa Zarządu, oraz Dyrektora Finansowego w Zurich PTE. Wcześniej był Dyrektorem Inwestycyjnym i Członkiem Zarządu w ING BSK Asset Managment, doradcą inwestycyjnym w Banku Śląskim i maklerem w Domu Maklerskim Banku Śląskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, oraz doradcy inwestycyjnego.
Jest członkiem CFA Institue z tytułem Chartered Financial Analyst (CFA). Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Studium Zarządzania Strategicznego International Institute for Managment Development w Lozannie.

Dr Iwona Sroka
Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz KDPW_CCP

 

 iwona-skorka Odpowiada za prowadzenie dwóch kluczowych instytucji obsługujących rynek kapitałowy: centralnego depozytu papierów wartościowych (KDPW) oraz izby rozliczeniowej (KDPW_CCP). 
Zaangażowana w prace Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA). Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej - najstarszej i największej organizacji skupiających pracodawców. Przewodnicząca Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 
Członek Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych, Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, Rady Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi. 
Adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi autorskie wykłady z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, instrumentów zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich oraz etyki w biznesie. Specjalizując się w wymienionej tematyce, jest także wykładowcą Studiów Executive MBA przy Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994-2010 była wykładowcą akademickim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Witold Stępień
Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

 witold stepien Od 13 lat pracuje w Citi, karierę zaczął w Departamencie Operacji Skarbowych, a następnie został Szefem Departamentu Operacji Powierniczych. Po rozpoczęciu pracy w domu maklerskim - Citibrokerage S.A. został Szefem Wydziału Sprzedaży, a następnie Dyrektorem Generalnym. Po fuzji Citibank Polska S.A. i Banku Handlowego w Warszawie S.A. objął stanowisko Wiceprezesa nowego domu maklerskiego, a w 2004 roku został jego Prezesem.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł magistra na Wydziale Zarządzania Strategicznego.

Paweł Tamborski
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa

 pawel tamborski W latach 1991-1993 makler w Domu Maklerskim Banku Staropolskiego S.A. W 1993 i 1994 pracował w Centralnym Biurze Maklerskim WBK S.A. na stanowiskach Szefa Transakcji Giełdowych, oraz zastępcy Dyrektora. 
W latach 1994-1999 zatrudniony był w CA IB Securities S.A. na stanowisku dyrektora, Szefa Departamentu Nowych Emisji, a następnie w okresie 1999-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Generalnego, odpowiedzialnego za bankowość inwestycyjną w Unicredit CA IB Poland S.A. (poprzednio CAIB Financial Advisers).
W latach 2008-2010 pracował jako Dyrektor Zarządzający w Unicredit CAIB Securities UK Ltd w Londynie, gdzie współkierował zespołem rynków kapitałowych, odpowiadając za operacje banku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 
Od listopada 2010 do stycznia 2012 pełnił funkcję szefa bankowości inwestycyjnej w Wood & Company 
Od 23 stycznia 2012 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada również licencję maklera papierów wartościowych. 

Maciej Trybuchowski
Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski IDM S.A.
Przewodniczacy Rady Domów Maklerskich

 maciej trubuchowicz

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym, przeprowadzaniem transakcji na rynku publicznym (IPO) oraz doradztwem w obszarze finansów i zarządzania przedsiębiorstwami. W latach 2003 - 2009 Dyrektor Biura Maklerskiego Banku BGŻ, 1995 - 2002 Dyrektor Zarządzający w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Doświadczenie w obszarze bankowości inwestycyjnej zdobywał jako szef działu corporate finance w Sankt Annae Bank A/S oraz Zastępca Dyrektora Sankt Annae International. W latach 1989 - 2002 asystent w Katedrze Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor podręcznika „Zarządzanie - teoria i praktyka” pod red. prof. A. K. Koźmińskiego. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta programu Międzynarodowego Marketingu i Zarządzania w Copenhagen Business School.

Grzegorz Zawada
Dyrektor, Dom Maklerski PKO Banku Polskeigo

 grzegorz zawada Z polskim rynkiem kapitałowym związany jest od 1996 r. Karierę zawodową rozpoczynał w programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, skąd przeszedł do działu doradztwa finansowego międzynarodowej firmy konsultingowej Deloitte. W latach 2000-2007 pracował dla grupy Erste Banku (jednego z największych banków komercyjnych w naszym regionie) jako analityk sektora bankowego w Europie Środkowej i Wschodniej, Dyrektor Działu Analiz na Polskę, a od 2005 r. Członek Zarządu Erste Securtities Polska. W latach 2007-2011 pracował w londyńskim City jako dyrektor w departamentach analiz banków Nomura, RBS i HSBC, specjalizując się w analizowaniu sektora bankowego w naszym regionie (od Austrii po Rosję i Kazachstan). Od 1 lutego do końca grudnia 2011 r. był Zastępcą Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego odpowiedzialnym za analizy rynkowe.
Od stycznia 2012 r. pełni funkcję Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i programu MBA University of Minnesota; posiadacz tytułu Chartered Financial Analyst.