Rekomendacje XX Konferencji IDM

Konf 2020 okladka

Patronat Honorowy

Partner Strategiczny

Partner Główny

Partner Konferencji

Patronat Medialny

Partner Instytucjonalny