Centrum Prasowe

Wyniki konkursu „The Best Annual Report 2016” który Izba Domów Maklerskich objęła Patronatem Honorowym.

TheBestAnnualReport przyciete

Instytut Rachunkowości i Podatków po raz dwunasty ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report 2016”, który Izba Domów Maklerskich objęła Patronatem Honorowym.

 

Konkurs promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Biorą w nim udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR.

Z roku na rok liczba spółek biorących udział w konkursie systematycznie wzrasta. W ciągu 12 lat Kapituła Konkursu zweryfikowała raporty roczne ponad 300 spółek.

 

 

Wg badań wielu agencji PR raport roczny jest najważniejszym źródłem informacji o spółce. Zawiera bowiem sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta wraz z opinią z badania oraz sprawozdanie z działalności, które również jest przez niego weryfikowane.

 

 

Dodatkowo spółki publikują raporty nieobligatoryjne w postaci marketingowej lub online, które umożliwiają inwestorom szybkie dotarcie do informacji finansowych oraz samodzielną interaktywna ich analizę. Od niedawna rozwija się w Polsce i na świecie raportowanie zintegrowane. Coraz więcej spółek wybiera te formę komunikacji z rynkiem, co jest niezwykle istotne w aspekcie obowiązku prezentowania danych niefinansowych i pozwala ograniczyć liczbę dodatkowych raportów, które sporządza spółka.

 

 

Zwycięstwo w konkursie jest efektem pracy zespołowej: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, zarządów, działów relacji inwestorskich, marketingu i reklamy, nadzorów właścicielskich. Najważniejszą rolę odgrywają jednak główni księgowi i dyrektorzy finansowi, ponieważ podstawą do przygotowania sprawozdania zarządu z działalności, raportów marketingowych, on line czy prezentacji inwestorskich są dane finansowe. W wielu spółkach komórki odpowiedzialne za sprawozdawczość finansową maja zdefiniowane KPI związane z jakością raportowania, co jest dodatkowym czynnikiem motywującym.

 

W konkursie nie ma przegranych. Sam udział w tym przedsięwzięciu stanowi bardzo czytelny sygnał, że zarząd spółki chce prowadzić transparentną politykę informacyjną, co jest jedną z największych wartości dodanych konkursu. Ponadto każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki którym można z roku na rok doskonalić raport roczny. Instytut Rachunkowości i Podatków chce w ten sposób spełniać również funkcję edukacyjną. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że jest wiele spółek, które zastosowały się do uwag Kapituły Konkursu i z niepunktowanych miejsc awansowały do wyróżnień i nagród. Dodatkowym elementem edukacyjnym jest książka „Raport Roczny Spółki Publicznej”, wydana przez Instytut Rachunkowości i Podatków, będąca praktycznym podręcznikiem dla zespołów przygotowujących raporty roczne.

 

Zobacz: Lista nagrodzonych spółek