Stanowiska IDM

Koalicja na Rzecz Rynku Kapitałowego - Opinia i rekomendacje dot. OFE

IDM CMYK v2   SEG   ZMiD1    LOGO PSIK  logo SII

 

W dniu 25 października 2013r. Instytucje rynku kapitałowego zrzeszone w Koalicji na Rzecz Rynku Kapitałowego – Izba Domów Maklerskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Związek Maklerów i Doradców, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, odniosły się do projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych z dnia 10 października 2013 r.

Koalicja uważa, że zaproponowane w projekcie ustawy zmiany będą skutkować marginalizacją filaru kapitałowego systemu emerytalnego oraz istotnie zwiększą ryzyko jego likwidacji w przyszłości. Marginalizacja filaru kapitałowego istotnie ograniczy wielkość kapitałów dostępnych na inwestycje rozwojowe w Polsce, a przez to zmniejszy potencjał wzrostu gospodarczego Polski oraz wielkość zatrudnienia. W rezultacie stopa oszczędności w Polsce, obecnie i tak relatywnie niska, może ulec dalszemu obniżeniu, czego skutków dla tempa przyszłego wzrostu gospodarczego i jego stabilności nie przeanalizowano dostatecznie w ocenie skutków regulacji. Co więcej, wywołana tym dekoniunktura giełdowa może sprawić, że strumień prywatnych oszczędności będzie w większym stopniu trafiać na rynki zagraniczne.

Koalicjanci w szczególności zwrócili uwagę że nie zostały uwzględnione wcześniejsze rekomendacje środowiska rynku kapitałowego a także na szereg technicznych aspektów proponowanych zapisów, które mają istotne skutki dla rynków kapitałowych i zasadnicze znaczenie dla rozwoju danego segmentu rynku kapitałowego. Dlatego też koalicja zwraca się apelem, aby zgodnie z jednym z celów zmian w systemie emerytalnym przedstawionym w „Przeglądzie Funkcjonowania Systemu Emerytalnego”, projekt Ustawy w jak największym stopniu liberalizował politykę inwestycyjną OFE, a nie narzucał nowych limitów i ograniczeń, w stopniu większym niż w obecnie obowiązującym stanie prawnym.

Zaproponowano wprowadzenie premii za ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne, która stanowić będzie zachętę do aktywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz zarekomendowano pozostawienie również dotychczasowego mechanizmu premii inwestycyjnej uzależnionej od wyników inwestycyjnych w stosunku do średniej ważonej stopy zwrotu lub wprowadzenie alternatywnego nowego mechanizmu np. w postaci tzw. opłaty solidarnościowej. Opłata ta byłaby pobierana w sytuacji, kiedy skumulowany wzrost jednostki uczestnictwa przekroczy skumulowaną stopę waloryzacji na subkoncie w ZUS w danym okresie.

Pobierz: Opinia i rekomendacje instytucji rynku kapitałowego zrzeszonych w Koalicji na Rzecz Rynku Kapitałowego dotyczące projektu zmian w kapitałowym filarze systemu emerytalnego.