Program

PROGRAM PDF

PROGRAM

 XVI KONFERENCJA IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

 „RYNEK KAPITAŁOWY DLA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI”

 

PIĄTEK, 4 MARCA 2016 r.

12:00 – 13:30

Rejestracja uczestników (hol główny Hotel Bukovina)/lunch

13:30 – 13:50

OTWARCIE KONFERENCJI

13:50 – 14:15

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE -  „Uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce".

prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

14:15 - 16:05

RYNEK KAPITAŁOWY DLA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI – dyskusja panelowa.

Zakres tematyczny:

 • Rola krajowego rynku kapitałowego w finansowania wzrostu gospodarczego i w realizacji strategii rozwoju w oparciu o inwestycje w innowacje. Czy jest to szansa do nadrobienia zaległości gospodarczych w stosunku do krajów wyżej rozwiniętych w UE?
 • Jak i czy rynek kapitałowy może pomóc w zwiększaniu inwestycji polskich przedsiębiorstw i ich efektywności.
 • Znaczenie kapitału krajowego dla ewentualnych planów „repolonizacji” firm działających w Polsce.
 • Patriotyzm gospodarczy – więcej polskich przedsiębiorstw z centrami kompetencji i zarządzania w kraju? Rola polskiego  kapitału i rynku kapitałowego.

Paneliści (w kolejności alfabetycznej):

dr Adam Góral – Prezes Zarządu, Asseco Poland S.A.; Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich; prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów; Witold Słowik - Podsekretarz Stanu, Ministertswo Rozwoju; Zdzisław Sokal – Doradca Prezydenta RP, Członek Komisji Nadzoru Finansowego; prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych Warszawie S.A.

Moderator: Robert Stanilewicz – dziennikarz ekonomiczny

16:05-16:25

Przerwa kawowa

16:25–18:15

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH W EUROPIE A STRATEGIA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE - dyskusja panelowa.

Wprowadzenie do dyskusji: dr Krzysztof Waliszewski - Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zakres tematyczny:

 • Unia rynków kapitałowych a dążenie do zrównoważonego rozwoju poszczególnych krajów członkowskich i zmniejszenia różnic między nimi w poziomie rozwoju. Możliwość przyjęcia jednolitego rozwiązania a wewnętrzne zróżnicowanie krajów unijnych.
 • Unia Rynków Kapitałowych a aktywna polityka państwa wspierająca finansowanie rozwoju polskich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy. Czy inicjatywa Komisji Europejskiej zwalnia polski rząd z obowiązku wspierania rozwoju krajowego rynku kapitałowego i stwarzania lokalnych warunków do przyciągania kapitału?
 • Czy potrzebna jest rządowa strategia dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Rola i cele rządowej strategii.
 • Znaczenie krajowych domów maklerskich, które pozyskują kapitał dla najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich małych i średnich przedsiębiorstw? Czy strategia powinna stworzyć lepsze warunki dla ich rozwoju?

Paneliści (w kolejności alfabetycznej):

dr hab. Filip Grzegorczyk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; dr Wojciech Nagel - Prezes Rady Giełdy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Filip Paszke – Dyrektor, Dom Maklerski PKO BP; Piotr Piłat - Radca Ministra, Ministerstwo Finansów; dr Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i KDPW_CCP; dr Krzysztof Waliszewski - Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Moderator: Robert Stanilewicz – dziennikarz ekonomiczny

20:00-24:00

GALA WIECZORNA z okazji 25-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i 20-lecia Izby Domów Maklerskich

 • WRĘCZENIE NAGRÓD BADANIA RELACJI INWESTORSKICH W SPÓŁKACH Z WIG30.
 • Wyróżnienie pracowników domów maklerskich najaktywniej współpracujących z Izbą na rzecz środowiska rynku kapitałowego.
 • Występ artystyczny:
  • Zespół Europejskiej Fundacji Rozwoju Sztuki Wokalnej pod kierownictwem Beaty Wardak i Leszka Świdzińskiego
  • Zespół InLove

  

SOBOTA, 5 MARCA 2016 r.

9:30

Rozpoczęcie II dnia Konferencji

9:30 - 10:30

SALA C 

 JAK ZWIĘKSZYĆ ZAUFANIE INWESTORÓW DO POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO - dyskusja panelowa.

Wprowadzenie do dyskusji: Andrzej Stec – Redaktor Naczelny, Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet

Zakres tematyczny:

 • Jak zwiększyć zaufanie do spółek giełdowych - jaki jest wpływ jakości relacji inwestorskich na zaufanie inwestorów?
 • Czy polski rynek kapitałowy ma wystarczająco dobrą reputację wśród inwestorów?
 • Czy polskie prawo i jego egzekucja wystarczająco chroni interesy inwestorów, szczególnie mniejszościowych?
 • Jaka jest odpowiedzialność domów i biur maklerskich, audytorów, prawników, giełdy za spółki wprowadzane do obrotu giełdowego?
 • Czy zwiększać rolę ładu korporacyjnego w budowie zaufania do rynku?
 • Jaka jest rola państwa w kształtowaniu zaufania do rynku kapitałowego?

Paneliści (w kolejności alfabetycznej):

Andrzej Foltyn - Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Andrzej Mikosz – Partner, K&L Gates LPP; Małgorzata RusewiczPrezes Izby, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych; Witold Stępień – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego w Warszawie S.A.; Artur Tarnowski - Dyrektor Naczelny ds. Relacji Inwestorskich, KGHM Polska Miedź S.A.; Robert Wąchała – Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Komisja Nadzoru Finansowego.

Moderator: Andrzej Stec – Redaktor Naczelny, Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet

9:30 – 10:30

SALA B

PROZDZIELENIE PŁATNOŚCI ZA USŁUGI ANALITYCZNE I DORADCZE OD PROWIZJI MAKLERSKICH (MiFID II) - dyskusja panelowa.

Wprowadzenie do dyskusji: Szymon Ożóg – Managing Director, HAITONG Bank S.A., Oddział w Polsce

Zakres tematyczny:

 • W jakim modelu będzie funkcjonował polski rynek usług doradczych i analitycznych? W oparciu o pieniądze klientów funduszy (Research Payment Account lub Commssion Sharing Arrangements) czy firm zarządzających płacących bezpośrednio ze swoich środków?
 • Czy i jak bardzo spadną stawki prowizji maklerskich na rynku polskim?
 • Jakimi budżetami na usługi analityczne i doradcze będą dysponować TFI oraz PTE?
 • Czy zmiany wymuszą konsolidację rynku?
 • Czy jest zagrożone tzw. pokrycie analityczne spółek małych i średnich?
 • Czy powstaną niezależne firmy oferujące „research”?
 • Czy proponowane zmiany dyskryminują mniejszych początkujących asset managerów?
 • Jaką swobodę będzie miała Polska w implementacji regulacji lub dyrektywy?
 • Czy GPW i SEG będą wspierać usługi analityczne w domach i biurach maklerskich? Czy emitenci powinni płacić za research?

Paneliści (w kolejności alfabetycznej):

Tomasz Bardziłowski – Wiceprezes Zarządu, Vestor Dom Maklerski S.A.; Paweł Homiński – Członek Zarządu, Noble Funds TFI S.A.; Artur Iwański – Dyrektor Działu Analiz, Dom Maklerski PKO BP; Rafał Wiatr – Członek Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego w Warszawie S.A.; Marcin Żółtek – Prezes Zarządu, Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZWBK S.A.

Moderator:  Szymon Ożóg – Managing Director, HAITONG Bank S.A., Oddział w Polsce

10:30 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 12:05

SALA C

RYNEK OBLIGACJI W POLSCE NA TLE INNYCH RYNKÓW ROZWINIĘTYCH I WSCHODZĄCYCH dyskusja panelowa.

Wprowadzenie do dyskusji: Jacek Kubas – Doradca Prezesa, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Zakres tematyczny:

 • Analiza porównawcza rynku obligacji w Polsce na tle innych rynków rozwiniętych i wschodzących.
 • Kluczowe przyczyny niskiej płynności rynku obligacji w Polsce.
 • Emisje stałokuponowe jako naturalny element rozwoju rynku: bariery i szanse.
 • Emisje o dłuższych terminach zapadalności – ocena możliwości popytowych lokalnych inwestorów instytucjonalnych.
 • Rola funduszy emerytalnych i ubezpieczycieli jako kluczowych kategorii inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym.
 • Rynek euroobligacji a lokalny rynek obligacji złotowych z punktu widzenia emitenta.

Paneliści (w kolejności alfabetycznej):

Jacek Fotek – Prezes Zarządu, BondSpot S.A.; Piotr Kozłowski Dyrektor DM Pekao, Członek Zarządu CDM Pekao S.A., Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i KDPW_CCP; Tomasz Stadnik – Prezes Zarządu, TFI PZU S.A.; Konrad Wilczak – Principal Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Moderator:Jacek Kubas –Doradca Prezesa, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

10:45 – 11:45

SALA B

UWARUNKOWANIA REGULACYJNE DZIAŁALNOŚCI FIRM INWESTYCYJNYCH wg  MIFID II - dyskusja panelowa.

Wprowadzenie do dyskusji:Paweł Kuskowski – Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie Compliance Polska, Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds

Zakres tematyczny:

 • Kogo i w jakim stopniu dotyczy MiFID II? Czy jest szansa na zastosowanie pewnych wyłączeń podmiotowych i w jakim zakresie?
 • Czy celem MiFID II jest wyłącznie zwiększenie ochrony klienta czy może pomóc w usprawnieniu biznesu? Jaki wpływ może mieć MiFID II na konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego?
 • Jakie najistotniejsze zmiany niesie ze sobą MiFID II w zakresie: organizacji rynku, ochrony inwestora oraz organizacji podmiotów na rynku kapitałowym?
 • Czy proces wdrażania przepisów MiFID II, w kontekście zachęt, skarg i reklamacji, obowiązków informacyjnych czy konfliktu interesów wymusi na firmach inwestycyjnych konieczność dużych zmian w regulacjach wewnętrznych?
 • Czy MiFID II oznacza rewolucję w podejściu do oferowania produktów finansowych? Jeżeli tak, jakie będą związane z tym negatywne lub pozytywne  skutki w stosunku do klienta?
 • Jaki wpływ będzie miało wdrożenie MiFID II na infrastrukturę IT?
 • Jakie są prognozowane koszty wdrożenia MiFID II i czy wprowadzenie MiFID II wpłynie na wzrost kosztów po stronie klienta?

Paneliści (w kolejności alfabetycznej):

Paweł Frańczak – Członek Zarządu, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.; Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.; Jan Mazur – Główny Specjalista, Dział Rozwoju Systemów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich.

Moderator: Paweł Kuskowski – Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie Compliance Polska, Szef praktyki Ryzyka Regulacyjnego i Compliance w kancelarii Wierzbowski Eversheds

11:45 – 12:05

Prezentacja firmy LIST Polska dot. programu LookOut

12:05 – 13:00

Lunch

13:00 – 14:15

Sala B+C

STYMULOWANIE INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH Z PERSPEKTYWY SYSTEMU EMERYTALNEGO, BEZPIECZEŃSTWA FINANSÓW PUBLICZNYCH I BUDOWANIA SILNEJ GOSPODARKI - dyskusja panelowa.

Wprowadzenie do dyskusji: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Prezes Zarządu, CFA Society Poland 

Zakres tematyczny:

 • Czy brak oszczędzania długoterminowego jest wyrazem braku zaufania do instytucji finansowych, państwa?
 • Jaką rolę powinny pełnić rynki kapitałowe w systemach emerytalnych?
 • Jakie rozwiązania uzupełniające należałoby wprowadzić do obniżenia wieku emerytalnego, by nie musieć płacić za te zmiany podwójnie?
 • Jakie zmiany regulacyjne mogłyby poprawić rozwój całego sektora III filara? Co na krótką metę, co na długi dystans?
 • Zachęty podatkowe dla osób fizycznych i przedsiębiorstw jako forma zwiększania funduszy w III folarze systemu emerytalnego.
 • Wyzwania zarządzania długoterminowymi oszczędnościami w fazie akumulacji i wypłat w otoczeniu niskich stóp procentowych, starzejących się społeczeństw i wysokiego zadłużenia publicznego.

Paneliści (w kolejności alfabetycznej):

Krzysztof Nowak – Partner, Mercer Polska Sp. z o.o.; dr hab. Andrzej Rzońca – Adiunkt, Szkoła Główna Handlowa; Kamil Sobolewski – Dyrektor ds. Zarządzania Portfelem Dłużnym, Nationale-Nederlanden PTE S.A.; Andrzej Sołdek – Prezes Zarządu, PTE PZU S.A.

Moderator: Robert Stanilewicz – dziennikarz ekonomiczny

  14:15 – 14:30 

  Przerwa kawowa

14:30 – 15:45

Sala B+C

CO DALEJ Z DOSTĘPEM POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW DO KRAJOWEGO KAPITAŁU - dyskusja panelowa.

Wprowadzenie do dyskusji: dr hab. Zbigniew Krysiak – Szkoła Główna Handlowa

Zakres tematyczny:

 • Czy ważne jest wspieranie rozwoju krajowych źródeł kapitału?
 • Czy należy stosować zachęty podatkowe dla inwestorów indywidualnych, aby zachęcić ich do konwertowania części swoich oszczędności w kapitał dostępny dla przedsiębiorstw? Czy polityka podatkowa powinna preferować inwestycje kosztem oszczędności?
 • Czy migracja kapitału zgromadzonego w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych na rynki zagraniczne jest nieuchronna? Jaki to będzie miało wpływ na zdolność pozyskiwania kapitału przez polskie przedsiębiorstwa?
 • Rola Banku Gospodarstwa Krajowego jako instytucji wspierającej rozwój społeczno-gospodarczy Polski

Paneliści (w kolejności alfabetycznej):

Piotr Bień – Dyrektor Biura Rynku Akcji, TFI PZU S.A.; Grzegorz Chłopek – Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden PTE S.A.; Maciej Jacenko – Head of Equity Capital Markets, HAITONG Bank S.A. Oddział w Polsce; Krzysztof Urbanowicz – Wiceprezes Zarządu, COMP S.A.; Marcin Wojniak - Dyrektor Zarządzający, Bank Gospodarstwa Krajowego; Grzegorz Zawada – Wiceprezes Zarządu,Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Moderator: Robert Stanilewicz – dziennikarz ekonomiczny

15:45 – 16:00

PODSUMOWANIE XVI KONFERENCJI IZBY DOMÓW MAKLERSKICH.

***

16:45

Wyjazd z Hotelu

18:00 – 20:30

III MISTRZOSTWA POLSKI RYNKU KAPITAŁOWEGO W SLALOMIE GIGANCIE. Stacja narciarska JURGÓW.

 • Winter Funny Games: jazda na pontonach, gry i zabawy na śniegu na wesoło
 • Apres-ski: ognisko, grill, poczęstunek góralski

20:30 – 22:00

Kolacja w Karczmie na stoku w Jurgowie.


Ważne:

Podczas konferencji obowiązywać będzie strój biznesowy (nie dotyczy Mistrzostw i kolacji po mistrzostwach)

 

Podsumowanie XXII Konferencja IDM

Okladka podsumowanie XXII Konferencja IDM STRONA